உலகளவில் தடை செய்யப்பட்ட IP முகவரிகளின் பட்டியல்.

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global blocks which are currently in effect. Some blocks are marked as locally disabled: this means that they apply on other sites, but a local administrator has decided to disable them on this wiki.

ஓர் உலகளாவிய தடையைத் தேடு
(மிகப் புதிய | மிகப் பழைய) (புதிய 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.
 • 03:35, 25 அக்டோபர் 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 162.254.203.0/24 (25 ஏப்ரல் 2021-தேதியில், 03:35-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy: <!-- Host Europe GmbH/hosting -->)
 • 03:32, 25 அக்டோபர் 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 103.16.26.0/23 (25 ஏப்ரல் 2021-தேதியில், 03:32-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy: <!-- HK-SERVERWORKS/VPS or hosting -->)
 • 00:09, 25 அக்டோபர் 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 96.68.19.165 (25 நவம்பர் 2020-தேதியில், 00:09-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 22:32, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 5.41.111.15 (27 அக்டோபர் 2020-தேதியில், 22:16-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 22:28, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 78.190.151.134 (27 அக்டோபர் 2020-தேதியில், 22:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 22:27, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 191.92.169.202 (31 அக்டோபர் 2020-தேதியில், 22:27-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 22:22, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2804:214:82E0:F0B0:1:1:8FD8:63C3 (26 அக்டோபர் 2020-தேதியில், 05:22-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross-wiki abuse)
 • 22:21, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 182.53.135.230 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 22:21-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 22:21, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 87.119.179.43 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 22:21-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 22:19, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 1.175.122.78 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 22:19-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 22:18, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 182.253.70.192 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 22:18-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 22:17, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 148.235.154.164 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 22:17-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 22:17, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 183.89.42.200 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 22:17-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 22:17, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 113.53.35.104 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 22:17-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 22:16, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 36.65.10.0 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 22:16-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 22:14, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 136.228.131.109 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 22:14-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 22:14, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 180.183.1.131 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 22:14-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 22:14, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 178.150.141.21 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 22:14-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 22:13, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 85.112.87.115 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 22:13-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 22:12, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 116.58.232.84 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 22:12-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 22:12, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 42.3.137.36 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 22:12-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 22:07, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 110.78.146.31 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 22:07-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 22:07, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 184.82.202.236 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 22:07-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 22:07, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 1.20.207.153 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 22:07-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 22:02, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 201.139.90.42 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 22:02-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 22:00, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 190.38.31.157 (27 அக்டோபர் 2020-தேதியில், 22:00-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross-wiki abuse)
 • 22:00, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 197.47.44.251 (27 அக்டோபர் 2020-தேதியில், 22:00-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 21:59, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 186.95.64.99 (27 அக்டோபர் 2020-தேதியில், 21:59-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 21:56, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 118.172.134.135 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 21:56-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 21:56, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 1.2.171.150 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 21:56-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 21:55, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 183.89.98.244 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 21:55-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 21:53, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 197.89.2.5 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 21:53-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 21:53, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 118.172.183.116 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 21:53-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 21:53, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 203.150.128.175 (7 நவம்பர் 2020-தேதியில், 21:53-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross wiki abuse)
 • 21:52, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 36.66.205.164 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 21:52-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 21:47, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 186.6.156.14 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 21:47-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 21:46, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 61.37.41.130 (7 நவம்பர் 2020-தேதியில், 21:46-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross wiki abuse)
 • 21:45, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 88.95.69.193 (7 நவம்பர் 2020-தேதியில், 21:45-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross wiki abuse)
 • 21:45, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 46.99.201.5 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 21:45-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 21:45, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 103.138.4.212 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 21:45-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 21:45, 24 அக்டோபர் 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 92.242.254.45 (24 அக்டோபர் 2023-தேதியில், 21:45-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (No open proxies)
 • 21:27, 24 அக்டோபர் 2020: Masti (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 194.60.236.0/22 (24 ஏப்ரல் 2021-தேதியில், 21:27-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 20:40, 24 அக்டோபர் 2020: Masti (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 193.194.68.0/22 (24 ஏப்ரல் 2021-தேதியில், 20:40-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 19:53, 24 அக்டோபர் 2020: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 82.132.184.0/22 (24 நவம்பர் 2020-தேதியில், 19:53-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Long-term abuse)
 • 16:48, 24 அக்டோபர் 2020: Masti (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 185.15.37.234 (24 ஏப்ரல் 2021-தேதியில், 16:48-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 16:16, 24 அக்டோபர் 2020: Wim b (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 36.70.44.180 (27 அக்டோபர் 2020-தேதியில், 16:16-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki vandalism)
 • 13:42, 24 அக்டோபர் 2020: MarcoAurelio (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 212.33.247.200 (24 திசம்பர் 2020-தேதியில், 13:42-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (spam source)
 • 12:42, 24 அக்டோபர் 2020: Rxy (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2001:B011:D006:3724:4880:5D1:BD63:846D (25 அக்டோபர் 2020-தேதியில், 19:42-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Globally banned user: w:ja:LTA:ISECHIKA or copycat)
 • 12:21, 24 அக்டோபர் 2020: Mardetanha (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 190.2.130.164 (24 அக்டோபர் 2021-தேதியில், 12:21-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 12:21, 24 அக்டோபர் 2020: Mardetanha (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 194.71.227.168 (24 அக்டோபர் 2021-தேதியில், 12:21-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
(மிகப் புதிய | மிகப் பழைய) (புதிய 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.
"https://ta.wikibooks.org/wiki/சிறப்பு:GlobalBlockList" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது