உலகளவிய குழு மேலாண்மை

This is a list of all global user groups configured on this wiki farm, with their associated user access rights and wikisets. Users with the permissions may delete a group by removing all rights from it.

GroupRights
Abuse filter helpers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • முறைகேடு பதிகையைப் பார் (abusefilter-log)
 • விரிவான முறைகேடு பதிவேட்டுப் பதிவுகளைப் பார் (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • முறைகேடு வடிகட்டிகளைப் பார் (abusefilter-view)
 • தனியாரது எனக் குறிக்கப்பெற்ற முறைகேடு வடிகட்டிகளைப் பார் (abusefilter-view-private)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
Abuse filter maintainers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • முறைகேடு பதிகையைப் பார் (abusefilter-log)
 • விரிவான முறைகேடு பதிவேட்டுப் பதிவுகளைப் பார் (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • முறைகேடு வடிகட்டியை மாற்றியமை (abusefilter-modify)
 • Create or modify what external domains are blocked from being linked (abusefilter-modify-blocked-external-domains)
 • Create or modify global abuse filters (abusefilter-modify-global)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • முறைகேடு வடிகட்டிகளைப் பார் (abusefilter-view)
 • தனியாரது எனக் குறிக்கப்பெற்ற முறைகேடு வடிகட்டிகளைப் பார் (abusefilter-view-private)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
API high limit requestors
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • உயர் தரம் கொண்ட API கேள்விளை பயன்படுத்தவும் (apihighlimits)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
CAPTCHA exemptions
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
நிறுவனர்கள்
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • முறைகேடு பதிகையைப் பார் (abusefilter-log)
 • விரிவான முறைகேடு பதிவேட்டுப் பதிவுகளைப் பார் (abusefilter-log-detail)
 • முறைகேடு வடிகட்டிகளைப் பார் (abusefilter-view)
 • ஒருவர் தன்னுடைய தொகுப்புகளைத் தானியக்கமாகவே பார்வையிட்டதாகக் குறித்தல் (autopatrol)
 • அவர்களின் கணக்குகளை ஒன்றுசேர் (centralauth-merge)
 • புதிய பயனர் கணக்குகளைத் தொடங்கல் (createaccount)
 • பக்கங்களைத் தொகு (edit)
 • உலகளாவிய தடையை மீறு (globalblock-exempt)
 • ஐ.பி (IP) தடுப்புகளையும், தானியங்கியான தடுப்புகளையும், வரம்புவரையான தடுப்புகளையும் மீறிச் செயல்படுக. (ipblock-exempt)
 • சிறு தொகுப்புகள் எனக் குறிக்கவும் (minoredit)
 • பக்கத்தை நகர்த்து (move)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • உறுதிப்படுத்தல் பக்கமெதுவுமின்றி பக்க இடைமாற்றை நீக்கல் (purge)
 • பக்கங்களை வாசிக்க (read)
 • கடைசி தொகுப்பை விரைவாக முன்னிலையாக்கல் (rollback)
 • மற்ற பயனர்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பு (sendemail)
 • Bypass IP restrictions issued by the StopForumSpam extension (sfsblock-bypass)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • பக்கங்களை நகர்த்தும்பொழுது, மூலப்பக்கத்தில் இருந்து வழிமாற்றுகளை உருவாக்காதீர் (suppressredirect)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • கவனிக்கப்படாத பக்கங்களின் பட்டியலைப் பார்த்தல் (unwatchedpages)
 • கோப்புகளைப் பதிவேற்றுக (upload)
 • View files and pages in the படிமம் and படிமப் பேச்சு namespaces that are deleted (viewdeletedfile)
 • உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பார் (e.g. மின்னஞ்சல் முகவரி, உண்மைப் பெயர்) (viewmyprivateinfo)
 • உமது கவனிப்புப்பட்டியலைப் பார் (viewmywatchlist)
உலகளவிய தானியங்கிகள்
(management | list of members)
Set of wikis where this group is active: Opted-out of global bots
 • உயர் தரம் கொண்ட API கேள்விளை பயன்படுத்தவும் (apihighlimits)
 • இணைய நெறிமுறை முகவரியின் (IP) அடிப்படையில் உள்ள விகித வரம்புகளின் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்படாதீர்கள் (autoconfirmed)
 • ஒருவர் தன்னுடைய தொகுப்புகளைத் தானியக்கமாகவே பார்வையிட்டதாகக் குறித்தல் (autopatrol)
 • Have one's own edits automatically marked as "checked" (autoreview)
 • தானாக செய்யப்பட்டசெயலாக கருதப்படும் (bot)
 • "தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி" ஆல் பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (editsemiprotected)
 • உரையாடல் பக்கங்களில் செய்யும் சிறு தொகுப்புகளை அறிவிக்கப் புதிய செய்தி ஏதும் அனுப்பவேண்டாம். (nominornewtalk)
 • விகித வரம்புகளால் பாதிக்கப்படாது (noratelimit)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • பக்கங்களை நகர்த்தும்பொழுது, மூலப்பக்கத்தில் இருந்து வழிமாற்றுகளை உருவாக்காதீர் (suppressredirect)
 • எழுது API பயன்படுத்தவும் (writeapi)
Global deleters
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • நீக்கப்பட்ட பக்கங்களை தேடுக (browsearchive)
 • பக்கங்களை நீக்குக (delete)
 • நீக்கிய வரலாறு உள்ளீடுகளை காண், அதனுடன் தொடர்புடைய உரை இல்லாமல் (deletedhistory)
 • நீக்கப்பட்ட உரை மற்றும் நீக்கப்பட்ட பரிசீலனைகளுக்கு இடையேயான மாற்றங்களை காண். (deletedtext)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • பக்கமொன்றை மீட்டெடுக்கவும் (undelete)
Global Flow creators
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • ஒருவர் தன்னுடைய தொகுப்புகளைத் தானியக்கமாகவே பார்வையிட்டதாகக் குறித்தல் (autopatrol)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • பக்கத்தை நகர்த்து (move)
 • மூலப் பயனர் பக்கத்தை நகர்த்தவும் (move-rootuserpages)
 • துணைப் பக்கங்களுடன் பக்கத்தை நகர்த்தவும் (move-subpages)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
Global interface editors
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • இணைய நெறிமுறை முகவரியின் (IP) அடிப்படையில் உள்ள விகித வரம்புகளின் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்படாதீர்கள் (autoconfirmed)
 • பக்கங்களைத் தொகு (edit)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • பக்கத்தின் உள்ளடக்க வகையைத் திருத்து (editcontentmodel)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • பயனர் இடைமுகப்பை தொகுக்கவும் (editinterface)
 • "நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்" ஆல் பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (editprotected)
 • "தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி" ஆல் பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • மற்ற பயனர்களின் CSS கோப்புகளை திருத்து (editusercss)
 • மற்ற பயனர்களின் சாவாநிரல் (JavaScript) கோப்புகளைத் திருத்து (edituserjs)
 • மற்ற பயனர்களின் JSON கோப்புகளை திருத்து (edituserjson)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • பாதுகாப்பு மட்டங்களை மாற்று மற்றும் தொடர்-பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (protect)
 • பக்கங்களை நகர்த்தும்பொழுது, மூலப்பக்கத்தில் இருந்து வழிமாற்றுகளை உருவாக்காதீர் (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Edit protected templates (templateeditor)
Global IP block exemptions
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • உலகளாவிய தடையை மீறு (globalblock-exempt)
 • Bypass IP restrictions issued by the StopForumSpam extension (sfsblock-bypass)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
உலகளவிய முன்னிலையாக்கர்கள்
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • விரிவான முறைகேடு பதிவேட்டுப் பதிவுகளைப் பார் (abusefilter-log-detail)
 • இணைய நெறிமுறை முகவரியின் (IP) அடிப்படையில் உள்ள விகித வரம்புகளின் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்படாதீர்கள் (autoconfirmed)
 • ஒருவர் தன்னுடைய தொகுப்புகளைத் தானியக்கமாகவே பார்வையிட்டதாகக் குறித்தல் (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • "தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி" ஆல் பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (editsemiprotected)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • முந்நிலையாக்கல்களை தானியக்க தொகுப்பாக குறிக்கவும் (markbotedits)
 • பக்கத்தை நகர்த்து (move)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • விகித வரம்புகளால் பாதிக்கப்படாது (noratelimit)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • அண்மையில் பார்வையிட்டதற்கான குறிகளில் உள்ள மாற்றங்களைக் காண் (patrolmarks)
 • கடைசி தொகுப்பை விரைவாக முன்னிலையாக்கல் (rollback)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • பக்கங்களை நகர்த்தும்பொழுது, மூலப்பக்கத்தில் இருந்து வழிமாற்றுகளை உருவாக்காதீர் (suppressredirect)
உலகளவிய நிர்வாகிகள்
(management | list of members)
Set of wikis where this group is active: Opted-out of global sysop wikis
 • விரிவான முறைகேடு பதிவேட்டுப் பதிவுகளைப் பார் (abusefilter-log-detail)
 • முறைகேடு வடிகட்டியை மாற்றியமை (abusefilter-modify)
 • Create or modify what external domains are blocked from being linked (abusefilter-modify-blocked-external-domains)
 • உயர் தரம் கொண்ட API கேள்விளை பயன்படுத்தவும் (apihighlimits)
 • இணைய நெறிமுறை முகவரியின் (IP) அடிப்படையில் உள்ள விகித வரம்புகளின் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்படாதீர்கள் (autoconfirmed)
 • ஒருவர் தன்னுடைய தொகுப்புகளைத் தானியக்கமாகவே பார்வையிட்டதாகக் குறித்தல் (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • ஏனைய பயனர்கள் தொகுப்பதை தடுக்கவும் (block)
 • பயனர் மின்னஞ்சல் அனுப்புவதை தடுக்கவும் (blockemail)
 • நீக்கப்பட்ட பக்கங்களை தேடுக (browsearchive)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • பக்கங்களை நீக்குக (delete)
 • நீக்கிய வரலாறு உள்ளீடுகளை காண், அதனுடன் தொடர்புடைய உரை இல்லாமல் (deletedhistory)
 • நீக்கப்பட்ட உரை மற்றும் நீக்கப்பட்ட பரிசீலனைகளுக்கு இடையேயான மாற்றங்களை காண். (deletedtext)
 • குறிப்பிட்ட குறிப்பேடு உள்ளீடுகள் நீக்கியதை மீட்டல் மற்றும் நீக்குதல் (deletelogentry)
 • பக்கமொன்றின் குறித்த திருத்தங்களை நிக்கல் மீட்டல் (deleterevision)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • பக்கத்தின் உள்ளடக்க வகையைத் திருத்து (editcontentmodel)
 • பயனர் இடைமுகப்பை தொகுக்கவும் (editinterface)
 • "நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்" ஆல் பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (editprotected)
 • "தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி" ஆல் பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • மற்ற பயனர்களின் CSS கோப்புகளை திருத்து (editusercss)
 • மற்ற பயனர்களின் சாவாநிரல் (JavaScript) கோப்புகளைத் திருத்து (edituserjs)
 • மற்ற பயனர்களின் JSON கோப்புகளை திருத்து (edituserjson)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • ஏனைய விக்கிகளிலிருந்து பக்கங்களை இறக்கவும் (import)
 • ஐ.பி (IP) தடுப்புகளையும், தானியங்கியான தடுப்புகளையும், வரம்புவரையான தடுப்புகளையும் மீறிச் செயல்படுக. (ipblock-exempt)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • முந்நிலையாக்கல்களை தானியக்க தொகுப்பாக குறிக்கவும் (markbotedits)
 • பக்கங்களின் வரலாற்றை இணைத்தல் (mergehistory)
 • பக்கத்தை நகர்த்து (move)
 • பகுப்பு பக்கங்களை நகர்த்து (move-categorypages)
 • மூலப் பயனர் பக்கத்தை நகர்த்தவும் (move-rootuserpages)
 • துணைப் பக்கங்களுடன் பக்கத்தை நகர்த்தவும் (move-subpages)
 • கோப்புக்களை நகர்த்தவும் (movefile)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • விகித வரம்புகளால் பாதிக்கப்படாது (noratelimit)
 • பக்கங்களை ஒட்டு மொத்தமாக நீக்குதல் (nuke)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • ஏமாற்றுதல் சரிபார்த்தலை ரத்துசெய் (override-antispoof)
 • மற்றவர்களின் தொகுப்புகளைப் பார்வையிட்டதாகக் குறிக்கவும் (patrol)
 • பாதுகாப்பு மட்டங்களை மாற்று மற்றும் தொடர்-பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (protect)
 • தற்போதுள்ள கோப்பை அழித்தெழுது (reupload)
 • இப்பொழுதுள்ள, யாரோ ஒருவர் தரவேற்றிய கோப்புகளை மீறி (அழித்து) எழுது (reupload-own)
 • பகிர்விலுள்ள ஊடகக் கிடங்கியில் உள்ள கோப்புகளை உள்ளகப் பயன்பாட்டுக்காக மேலுரிமையுடன் பதிவேற்று (reupload-shared)
 • கடைசி தொகுப்பை விரைவாக முன்னிலையாக்கல் (rollback)
 • Bypass IP restrictions issued by the StopForumSpam extension (sfsblock-bypass)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • பக்கங்களை நகர்த்தும்பொழுது, மூலப்பக்கத்தில் இருந்து வழிமாற்றுகளை உருவாக்காதீர் (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • View the disallowed titles list log (titleblacklistlog)
 • பக்கமொன்றை மீட்டெடுக்கவும் (undelete)
 • கவனிக்கப்படாத பக்கங்களின் பட்டியலைப் பார்த்தல் (unwatchedpages)
 • கோப்புகளைப் பதிவேற்றுக (upload)
New wikis importers
(management | list of members)
(not enabled on this wiki)
Set of wikis where this group is active: All existing wikis
 • இணைய நெறிமுறை முகவரியின் (IP) அடிப்படையில் உள்ள விகித வரம்புகளின் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்படாதீர்கள் (autoconfirmed)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • பக்கங்களை நீக்குக (delete)
 • நீக்கிய வரலாறு உள்ளீடுகளை காண், அதனுடன் தொடர்புடைய உரை இல்லாமல் (deletedhistory)
 • நீக்கப்பட்ட உரை மற்றும் நீக்கப்பட்ட பரிசீலனைகளுக்கு இடையேயான மாற்றங்களை காண். (deletedtext)
 • பயனர் இடைமுகப்பை தொகுக்கவும் (editinterface)
 • "நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்" ஆல் பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (editprotected)
 • "தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி" ஆல் பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • ஏனைய விக்கிகளிலிருந்து பக்கங்களை இறக்கவும் (import)
 • கோப்பு பதிவேற்றத்திலிருந்து பக்கங்களை இறக்கவும் (importupload)
 • பக்கத்தை நகர்த்து (move)
 • துணைப் பக்கங்களுடன் பக்கத்தை நகர்த்தவும் (move-subpages)
 • விகித வரம்புகளால் பாதிக்கப்படாது (noratelimit)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • பாதுகாப்பு மட்டங்களை மாற்று மற்றும் தொடர்-பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (protect)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • பக்கங்களை நகர்த்தும்பொழுது, மூலப்பக்கத்தில் இருந்து வழிமாற்றுகளை உருவாக்காதீர் (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • பக்கமொன்றை மீட்டெடுக்கவும் (undelete)
Two-factor authentication testers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
Ombuds
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • மறைக்கப்பட்டுள்ள முறைகேடு பதிகைகளைப் பார் (abusefilter-hidden-log)
 • முறைகேடு பதிகையைப் பார் (abusefilter-log)
 • விரிவான முறைகேடு பதிவேட்டுப் பதிவுகளைப் பார் (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • தனியார் தரவை முறைகேடு பதிவேட்டில் பார் (abusefilter-privatedetails)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • முறைகேடு வடிகட்டிகளைப் பார் (abusefilter-view)
 • தனியாரது எனக் குறிக்கப்பெற்ற முறைகேடு வடிகட்டிகளைப் பார் (abusefilter-view-private)
 • நீக்கப்பட்ட பக்கங்களை தேடுக (browsearchive)
 • பயனீட்டாளரின் IP முகவரிகள் மற்றும் மற்ற தகவல்களை சரிபார் (checkuser)
 • பயனர்சரிபார்த்தல் குறிப்பேடு காண் (checkuser-log)
 • நீக்கிய வரலாறு உள்ளீடுகளை காண், அதனுடன் தொடர்புடைய உரை இல்லாமல் (deletedhistory)
 • நீக்கப்பட்ட உரை மற்றும் நீக்கப்பட்ட பரிசீலனைகளுக்கு இடையேயான மாற்றங்களை காண். (deletedtext)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • தனிப்பட்ட பதிவுகளை பார்க்க (suppressionlog)
 • மற்ற பயனரிடமிருந்து மறைக்கப்பட்ட திருத்தங்களைப் பார் (viewsuppressed)
Recursive export
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • பக்கங்களை ஏற்றுமதி செய் அத்துடன் இணைத்த பக்கங்கள் ஆழம் 5 வரை சேர்த்து ஏற்றுமதி செய் (override-export-depth)
பணியாளர்கள்
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • மறைக்கப்பட்டுள்ள முறைகேடு பதிகைகளைப் பார் (abusefilter-hidden-log)
 • முறைகேடு பதிவில் உள்ள உள்ளீடுகளை மறை (abusefilter-hide-log)
 • முறைகேடு பதிகையைப் பார் (abusefilter-log)
 • விரிவான முறைகேடு பதிவேட்டுப் பதிவுகளைப் பார் (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • முறைகேடு வடிகட்டியை மாற்றியமை (abusefilter-modify)
 • Create or modify global abuse filters (abusefilter-modify-global)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • தனியார் தரவை முறைகேடு பதிவேட்டில் பார் (abusefilter-privatedetails)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • குறிப்பிட்ட முறைகேடு வடிகட்டி செய்த அனைத்து மாற்றங்களையும் முன்னிலைக்கு மாற்று (abusefilter-revert)
 • முறைகேடு வடிகட்டிகளைப் பார் (abusefilter-view)
 • தனியாரது எனக் குறிக்கப்பெற்ற முறைகேடு வடிகட்டிகளைப் பார் (abusefilter-view-private)
 • உயர் தரம் கொண்ட API கேள்விளை பயன்படுத்தவும் (apihighlimits)
 • இணைய நெறிமுறை முகவரியின் (IP) அடிப்படையில் உள்ள விகித வரம்புகளின் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்படாதீர்கள் (autoconfirmed)
 • ஒருவர் தன்னுடைய தொகுப்புகளைத் தானியக்கமாகவே பார்வையிட்டதாகக் குறித்தல் (autopatrol)
 • பெரிய வரலாற்றைக் கொண்ட பக்கங்களை நீக்கல் (bigdelete)
 • ஏனைய பயனர்கள் தொகுப்பதை தடுக்கவும் (block)
 • பயனர் மின்னஞ்சல் அனுப்புவதை தடுக்கவும் (blockemail)
 • நீக்கப்பட்ட பக்கங்களை தேடுக (browsearchive)
 • அவர்களின் கணக்குகளை ஒன்றுசேர் (centralauth-merge)
 • உலகளாவிய கணக்கை பிரிக்கவும் (centralauth-unmerge)
 • மத்திய அறிவிப்புகளை நிர்வகி (centralnotice-admin)
 • பயனீட்டாளரின் IP முகவரிகள் மற்றும் மற்ற தகவல்களை சரிபார் (checkuser)
 • பயனர்சரிபார்த்தல் குறிப்பேடு காண் (checkuser-log)
 • பக்கங்களை நீக்குக (delete)
 • நீக்கிய வரலாறு உள்ளீடுகளை காண், அதனுடன் தொடர்புடைய உரை இல்லாமல் (deletedhistory)
 • நீக்கப்பட்ட உரை மற்றும் நீக்கப்பட்ட பரிசீலனைகளுக்கு இடையேயான மாற்றங்களை காண். (deletedtext)
 • குறிப்பிட்ட குறிப்பேடு உள்ளீடுகள் நீக்கியதை மீட்டல் மற்றும் நீக்குதல் (deletelogentry)
 • பக்கமொன்றின் குறித்த திருத்தங்களை நிக்கல் மீட்டல் (deleterevision)
 • பக்கங்களைத் தொகு (edit)
 • பக்கத்தின் உள்ளடக்க வகையைத் திருத்து (editcontentmodel)
 • பயனர் இடைமுகப்பை தொகுக்கவும் (editinterface)
 • "நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்" ஆல் பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (editprotected)
 • "தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி" ஆல் பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • மற்ற பயனர்களின் CSS கோப்புகளை திருத்து (editusercss)
 • மற்ற பயனர்களின் சாவாநிரல் (JavaScript) கோப்புகளைத் திருத்து (edituserjs)
 • மற்ற பயனர்களின் JSON கோப்புகளை திருத்து (edituserjson)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • Suppress Structured Discussions topics and posts (flow-suppress)
 • Edit gadget definitions (gadgets-definition-edit)
 • Edit gadget JavaScript and CSS pages (gadgets-edit)
 • உலகளாவிய தடையை மீறு (globalblock-exempt)
 • உள்ளமைவில் உலகளாவிய தடைகளை செயல்நீக்கவும் (globalblock-whitelist)
 • பயனர்பெயரை தடுத்து, மறைக்கவும் (hideuser)
 • ஏனைய விக்கிகளிலிருந்து பக்கங்களை இறக்கவும் (import)
 • கோப்பு பதிவேற்றத்திலிருந்து பக்கங்களை இறக்கவும் (importupload)
 • ஐ.பி (IP) தடுப்புகளையும், தானியங்கியான தடுப்புகளையும், வரம்புவரையான தடுப்புகளையும் மீறிச் செயல்படுக. (ipblock-exempt)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • Manage the list of mentors (managementors)
 • பக்கத்தை நகர்த்து (move)
 • மூலப் பயனர் பக்கத்தை நகர்த்தவும் (move-rootuserpages)
 • துணைப் பக்கங்களுடன் பக்கத்தை நகர்த்தவும் (move-subpages)
 • கோப்புக்களை நகர்த்தவும் (movefile)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Manage OAuth consumers (mwoauthmanageconsumer)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Propose new OAuth consumers (mwoauthproposeconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • விகித வரம்புகளால் பாதிக்கப்படாது (noratelimit)
 • பக்கங்களை ஒட்டு மொத்தமாக நீக்குதல் (nuke)
 • Disable two-factor authentication for a user (oathauth-disable-for-user)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • ஏமாற்றுதல் சரிபார்த்தலை ரத்துசெய் (override-antispoof)
 • அண்மையில் பார்வையிட்டதற்கான குறிகளில் உள்ள மாற்றங்களைக் காண் (patrolmarks)
 • பாதுகாப்பு மட்டங்களை மாற்று மற்றும் தொடர்-பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (protect)
 • உறுதிப்படுத்தல் பக்கமெதுவுமின்றி பக்க இடைமாற்றை நீக்கல் (purge)
 • தற்போதுள்ள கோப்பை அழித்தெழுது (reupload)
 • பகிர்விலுள்ள ஊடகக் கிடங்கியில் உள்ள கோப்புகளை உள்ளகப் பயன்பாட்டுக்காக மேலுரிமையுடன் பதிவேற்று (reupload-shared)
 • Mark revisions as being "checked" (review)
 • கடைசி தொகுப்பை விரைவாக முன்னிலையாக்கல் (rollback)
 • மற்ற பயனர்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பு (sendemail)
 • Set user's mentor (setmentor)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Configure how the stable version is selected and displayed (stablesettings)
 • தனிப்பட்ட பதிவுகளை பார்க்க (suppressionlog)
 • பக்கங்களை நகர்த்தும்பொழுது, மூலப்பக்கத்தில் இருந்து வழிமாற்றுகளை உருவாக்காதீர் (suppressredirect)
 • எந்தவொரு பயனரிடமிருந்தும் குறிப்பிட்ட பக்கத் திருத்தங்களை பார்வையிடுக, மறைக்கவும், வெளிக்காட்டவும் (suppressrevision)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • நீங்களே தடுப்பு நீக்குக (unblockself)
 • பக்கமொன்றை மீட்டெடுக்கவும் (undelete)
 • கவனிக்கப்படாத பக்கங்களின் பட்டியலைப் பார்த்தல் (unwatchedpages)
 • கோப்புகளைப் பதிவேற்றுக (upload)
 • யூ.ஆர்.எல். ஒன்றிலிருந்து கோப்பை பதிவேற்றல் (upload_by_url)
மேலாளர்கள்
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • மறைக்கப்பட்டுள்ள முறைகேடு பதிகைகளைப் பார் (abusefilter-hidden-log)
 • முறைகேடு பதிகையைப் பார் (abusefilter-log)
 • விரிவான முறைகேடு பதிவேட்டுப் பதிவுகளைப் பார் (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • முறைகேடு வடிகட்டியை மாற்றியமை (abusefilter-modify)
 • Create or modify what external domains are blocked from being linked (abusefilter-modify-blocked-external-domains)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • குறிப்பிட்ட முறைகேடு வடிகட்டி செய்த அனைத்து மாற்றங்களையும் முன்னிலைக்கு மாற்று (abusefilter-revert)
 • முறைகேடு வடிகட்டிகளைப் பார் (abusefilter-view)
 • தனியாரது எனக் குறிக்கப்பெற்ற முறைகேடு வடிகட்டிகளைப் பார் (abusefilter-view-private)
 • உயர் தரம் கொண்ட API கேள்விளை பயன்படுத்தவும் (apihighlimits)
 • இணைய நெறிமுறை முகவரியின் (IP) அடிப்படையில் உள்ள விகித வரம்புகளின் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்படாதீர்கள் (autoconfirmed)
 • ஒருவர் தன்னுடைய தொகுப்புகளைத் தானியக்கமாகவே பார்வையிட்டதாகக் குறித்தல் (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • பெரிய வரலாற்றைக் கொண்ட பக்கங்களை நீக்கல் (bigdelete)
 • ஏனைய பயனர்கள் தொகுப்பதை தடுக்கவும் (block)
 • பயனர் மின்னஞ்சல் அனுப்புவதை தடுக்கவும் (blockemail)
 • நீக்கப்பட்ட பக்கங்களை தேடுக (browsearchive)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • அவர்களின் கணக்குகளை ஒன்றுசேர் (centralauth-merge)
 • மத்திய அறிவிப்புகளை நிர்வகி (centralnotice-admin)
 • பயனர்சரிபார்த்தல் குறிப்பேடு காண் (checkuser-log)
 • புதிய பயனர் கணக்குகளைத் தொடங்கல் (createaccount)
 • பக்கங்களை உருவாக்கல் (உரையாடல் பக்கங்கள் அல்லாதவை) (createpage)
 • உரையாடல் பக்கங்களைத் தொடங்கல் (createtalk)
 • பக்கங்களை நீக்குக (delete)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • நீக்கிய வரலாறு உள்ளீடுகளை காண், அதனுடன் தொடர்புடைய உரை இல்லாமல் (deletedhistory)
 • நீக்கப்பட்ட உரை மற்றும் நீக்கப்பட்ட பரிசீலனைகளுக்கு இடையேயான மாற்றங்களை காண். (deletedtext)
 • குறிப்பிட்ட குறிப்பேடு உள்ளீடுகள் நீக்கியதை மீட்டல் மற்றும் நீக்குதல் (deletelogentry)
 • பக்கமொன்றின் குறித்த திருத்தங்களை நிக்கல் மீட்டல் (deleterevision)
 • பக்கங்களைத் தொகு (edit)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • பக்கத்தின் உள்ளடக்க வகையைத் திருத்து (editcontentmodel)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • பயனர் இடைமுகப்பை தொகுக்கவும் (editinterface)
 • உங்கள் விருப்பத் தேர்வுகளைத் திருத்து (editmyoptions)
 • "நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்" ஆல் பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (editprotected)
 • "தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி" ஆல் பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • மற்ற பயனர்களின் CSS கோப்புகளை திருத்து (editusercss)
 • மற்ற பயனர்களின் சாவாநிரல் (JavaScript) கோப்புகளைத் திருத்து (edituserjs)
 • மற்ற பயனர்களின் JSON கோப்புகளை திருத்து (edituserjson)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • Suppress Structured Discussions topics and posts (flow-suppress)
 • உலகளாவிய தடையை மீறு (globalblock-exempt)
 • உள்ளமைவில் உலகளாவிய தடைகளை செயல்நீக்கவும் (globalblock-whitelist)
 • gwtoolset (gwtoolset)
 • பயனர்பெயரை தடுத்து, மறைக்கவும் (hideuser)
 • ஏனைய விக்கிகளிலிருந்து பக்கங்களை இறக்கவும் (import)
 • கோப்பு பதிவேற்றத்திலிருந்து பக்கங்களை இறக்கவும் (importupload)
 • ஐ.பி (IP) தடுப்புகளையும், தானியங்கியான தடுப்புகளையும், வரம்புவரையான தடுப்புகளையும் மீறிச் செயல்படுக. (ipblock-exempt)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • தரவுதளத்திலிருந்து அடையாளங்களை உருவாக்கு மற்றும் நீக்கு (managechangetags)
 • Manage the list of mentors (managementors)
 • முந்நிலையாக்கல்களை தானியக்க தொகுப்பாக குறிக்கவும் (markbotedits)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • பக்கங்களின் வரலாற்றை இணைத்தல் (mergehistory)
 • பக்கத்தை நகர்த்து (move)
 • பகுப்பு பக்கங்களை நகர்த்து (move-categorypages)
 • மூலப் பயனர் பக்கத்தை நகர்த்தவும் (move-rootuserpages)
 • துணைப் பக்கங்களுடன் பக்கத்தை நகர்த்தவும் (move-subpages)
 • கோப்புக்களை நகர்த்தவும் (movefile)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Manage OAuth consumers (mwoauthmanageconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • Register newsletters (newsletter-create)
 • Delete newsletters (newsletter-delete)
 • Add or remove publishers or subscribers from newsletters (newsletter-manage)
 • Restore a newsletter (newsletter-restore)
 • விகித வரம்புகளால் பாதிக்கப்படாது (noratelimit)
 • பக்கங்களை ஒட்டு மொத்தமாக நீக்குதல் (nuke)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Access the log of two-factor authentication changes (oathauth-view-log)
 • ஏமாற்றுதல் சரிபார்த்தலை ரத்துசெய் (override-antispoof)
 • மொழிபெயர்ப்புக்காக பக்கங்களின் பதிப்புகளை குறியிடு (pagetranslation)
 • மற்றவர்களின் தொகுப்புகளைப் பார்வையிட்டதாகக் குறிக்கவும் (patrol)
 • அண்மையில் பார்வையிட்டதற்கான குறிகளில் உள்ள மாற்றங்களைக் காண் (patrolmarks)
 • பாதுகாப்பு மட்டங்களை மாற்று மற்றும் தொடர்-பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (protect)
 • உறுதிப்படுத்தல் பக்கமெதுவுமின்றி பக்க இடைமாற்றை நீக்கல் (purge)
 • பயனர்களை மாற்று பெயரிடு (renameuser)
 • தற்போதுள்ள கோப்பை அழித்தெழுது (reupload)
 • இப்பொழுதுள்ள, யாரோ ஒருவர் தரவேற்றிய கோப்புகளை மீறி (அழித்து) எழுது (reupload-own)
 • பகிர்விலுள்ள ஊடகக் கிடங்கியில் உள்ள கோப்புகளை உள்ளகப் பயன்பாட்டுக்காக மேலுரிமையுடன் பதிவேற்று (reupload-shared)
 • Mark revisions as being "checked" (review)
 • கடைசி தொகுப்பை விரைவாக முன்னிலையாக்கல் (rollback)
 • Set user's mentor (setmentor)
 • Bypass IP restrictions issued by the StopForumSpam extension (sfsblock-bypass)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • Configure how the stable version is selected and displayed (stablesettings)
 • தனிப்பட்ட பதிவுகளை பார்க்க (suppressionlog)
 • பக்கங்களை நகர்த்தும்பொழுது, மூலப்பக்கத்தில் இருந்து வழிமாற்றுகளை உருவாக்காதீர் (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • View the disallowed titles list log (titleblacklistlog)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • தொடரறுமொழிபெயர்ப்புக்களை உள்ளிடு (translate-import)
 • Manage message groups (translate-manage)
 • மொழிபெயர்ப்புகளை மதிப்பீடுக (translate-messagereview)
 • நீங்களே தடுப்பு நீக்குக (unblockself)
 • பக்கமொன்றை மீட்டெடுக்கவும் (undelete)
 • கவனிக்கப்படாத பக்கங்களின் பட்டியலைப் பார்த்தல் (unwatchedpages)
 • கோப்புகளைப் பதிவேற்றுக (upload)
 • யூ.ஆர்.எல். ஒன்றிலிருந்து கோப்பை பதிவேற்றல் (upload_by_url)
 • மற்ற பயனரிடமிருந்து மறைக்கப்பட்ட திருத்தங்களைப் பார் (viewsuppressed)
 • எழுது API பயன்படுத்தவும் (writeapi)
அமைப்பின் நிர்வாகிகள்
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • மறைக்கப்பட்டுள்ள முறைகேடு பதிகைகளைப் பார் (abusefilter-hidden-log)
 • முறைகேடு பதிவில் உள்ள உள்ளீடுகளை மறை (abusefilter-hide-log)
 • முறைகேடு பதிகையைப் பார் (abusefilter-log)
 • விரிவான முறைகேடு பதிவேட்டுப் பதிவுகளைப் பார் (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • முறைகேடு வடிகட்டியை மாற்றியமை (abusefilter-modify)
 • Create or modify global abuse filters (abusefilter-modify-global)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • குறிப்பிட்ட முறைகேடு வடிகட்டி செய்த அனைத்து மாற்றங்களையும் முன்னிலைக்கு மாற்று (abusefilter-revert)
 • முறைகேடு வடிகட்டிகளைப் பார் (abusefilter-view)
 • தனியாரது எனக் குறிக்கப்பெற்ற முறைகேடு வடிகட்டிகளைப் பார் (abusefilter-view-private)
 • உயர் தரம் கொண்ட API கேள்விளை பயன்படுத்தவும் (apihighlimits)
 • இணைய நெறிமுறை முகவரியின் (IP) அடிப்படையில் உள்ள விகித வரம்புகளின் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்படாதீர்கள் (autoconfirmed)
 • ஒருவர் தன்னுடைய தொகுப்புகளைத் தானியக்கமாகவே பார்வையிட்டதாகக் குறித்தல் (autopatrol)
 • பெரிய வரலாற்றைக் கொண்ட பக்கங்களை நீக்கல் (bigdelete)
 • ஏனைய பயனர்கள் தொகுப்பதை தடுக்கவும் (block)
 • பயனர் மின்னஞ்சல் அனுப்புவதை தடுக்கவும் (blockemail)
 • நீக்கப்பட்ட பக்கங்களை தேடுக (browsearchive)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • உலகளாவிய கணக்கை பூட்டு அல்லது மறை (centralauth-lock)
 • அவர்களின் கணக்குகளை ஒன்றுசேர் (centralauth-merge)
 • Rename global accounts (centralauth-rename)
 • உலகளாவிய கணக்கை ஒடுக்கவும் (centralauth-suppress)
 • உலகளாவிய கணக்கை பிரிக்கவும் (centralauth-unmerge)
 • பக்கங்களை நீக்குக (delete)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • நீக்கிய வரலாறு உள்ளீடுகளை காண், அதனுடன் தொடர்புடைய உரை இல்லாமல் (deletedhistory)
 • நீக்கப்பட்ட உரை மற்றும் நீக்கப்பட்ட பரிசீலனைகளுக்கு இடையேயான மாற்றங்களை காண். (deletedtext)
 • குறிப்பிட்ட குறிப்பேடு உள்ளீடுகள் நீக்கியதை மீட்டல் மற்றும் நீக்குதல் (deletelogentry)
 • பக்கமொன்றின் குறித்த திருத்தங்களை நிக்கல் மீட்டல் (deleterevision)
 • பக்கங்களைத் தொகு (edit)
 • பயனர் இடைமுகப்பை தொகுக்கவும் (editinterface)
 • "நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்" ஆல் பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (editprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • மற்ற பயனர்களின் CSS கோப்புகளை திருத்து (editusercss)
 • மற்ற பயனர்களின் சாவாநிரல் (JavaScript) கோப்புகளைத் திருத்து (edituserjs)
 • மற்ற பயனர்களின் JSON கோப்புகளை திருத்து (edituserjson)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • உலகளாவிய குழுவின் உறுப்பினர்களை திருத்து (globalgroupmembership)
 • உலகளாவிய குழுக்களை நிர்வகி (globalgrouppermissions)
 • ஐ.பி (IP) தடுப்புகளையும், தானியங்கியான தடுப்புகளையும், வரம்புவரையான தடுப்புகளையும் மீறிச் செயல்படுக. (ipblock-exempt)
 • தரவுதளத்திலிருந்து அடையாளங்களை உருவாக்கு மற்றும் நீக்கு (managechangetags)
 • Disable two-factor authentication for a user (oathauth-disable-for-user)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Verify whether a user has two-factor authentication enabled (oathauth-verify-user)
 • Access the log of two-factor authentication changes (oathauth-view-log)
 • பக்கங்களை ஏற்றுமதி செய் அத்துடன் இணைத்த பக்கங்கள் ஆழம் 5 வரை சேர்த்து ஏற்றுமதி செய் (override-export-depth)
 • பயனர்களை மாற்று பெயரிடு (renameuser)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • பக்கங்களை நகர்த்தும்பொழுது, மூலப்பக்கத்தில் இருந்து வழிமாற்றுகளை உருவாக்காதீர் (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • நீங்களே தடுப்பு நீக்குக (unblockself)
 • பக்கமொன்றை மீட்டெடுக்கவும் (undelete)
 • யூ.ஆர்.எல். ஒன்றிலிருந்து கோப்பை பதிவேற்றல் (upload_by_url)
 • எல்லாப் பயனர் உரிமைகளையும் தொகுக்கவும் (userrights)
 • ஏனைய விக்கி தளங்களின் பயனர் உரிமைகளை தொகுத்தல் (userrights-interwiki)
VRT permissions agents
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • பக்கங்களை வாசிக்க (read)
wmf-email-block-override
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Bypass the spam block list (sboverride)
WMF researchers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • முறைகேடு பதிகையைப் பார் (abusefilter-log)
 • விரிவான முறைகேடு பதிவேட்டுப் பதிவுகளைப் பார் (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • முறைகேடு வடிகட்டிகளைப் பார் (abusefilter-view)
 • தனியாரது எனக் குறிக்கப்பெற்ற முறைகேடு வடிகட்டிகளைப் பார் (abusefilter-view-private)
 • உயர் தரம் கொண்ட API கேள்விளை பயன்படுத்தவும் (apihighlimits)
 • நீக்கப்பட்ட பக்கங்களை தேடுக (browsearchive)
 • நீக்கிய வரலாறு உள்ளீடுகளை காண், அதனுடன் தொடர்புடைய உரை இல்லாமல் (deletedhistory)
 • நீக்கப்பட்ட உரை மற்றும் நீக்கப்பட்ட பரிசீலனைகளுக்கு இடையேயான மாற்றங்களை காண். (deletedtext)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • தனிப்பட்ட பதிவுகளை பார்க்க (suppressionlog)
 • பக்கமொன்றை மீட்டெடுக்கவும் (undelete)
 • மற்ற பயனரிடமிருந்து மறைக்கப்பட்ட திருத்தங்களைப் பார் (viewsuppressed)
"https://ta.wikibooks.org/wiki/சிறப்பு:GlobalGroupPermissions" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது