நல்கைகள்

Jump to navigation Jump to search

The following is a list of grants with their associated access to user rights. Users can authorize applications to use their account, but with limited permissions based on the grants the user gave to the application. An application acting on behalf of a user cannot actually use rights that the user does not have however. There may be additional information about individual rights.

நல்கைஅணுக்கங்கள்
அடிப்படை அணுக்கங்கள் (basic)
 • "தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி" ஆல் பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (editsemiprotected)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • அண்மையில் பார்வையிட்டதற்கான குறிகளில் உள்ள மாற்றங்களைக் காண் (patrolmarks)
 • இணைய நெறிமுறை முகவரியின் (IP) அடிப்படையில் உள்ள விகித வரம்புகளின் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்படாதீர்கள் (autoconfirmed)
 • உரையாடல் பக்கங்களில் செய்யும் சிறு தொகுப்புகளை அறிவிக்கப் புதிய செய்தி ஏதும் அனுப்பவேண்டாம். (nominornewtalk)
 • உறுதிப்படுத்தல் பக்கமெதுவுமின்றி பக்க இடைமாற்றை நீக்கல் (purge)
 • உலகளாவிய தடையை மீறு (globalblock-exempt)
 • எழுது API பயன்படுத்தவும் (writeapi)
 • ஐ.பி (IP) தடுப்புகளையும், தானியங்கியான தடுப்புகளையும், வரம்புவரையான தடுப்புகளையும் மீறிச் செயல்படுக. (ipblock-exempt)
 • ஒருவர் தன்னுடைய தொகுப்புகளைத் தானியக்கமாகவே பார்வையிட்டதாகக் குறித்தல் (autopatrol)
 • கவனிக்கப்படாத பக்கங்களின் பட்டியலைப் பார்த்தல் (unwatchedpages)
 • பக்கங்களை வாசிக்க (read)
 • முறைகேடு பதிகையைப் பார் (abusefilter-log)
 • முறைகேடு வடிகட்டிகளைப் பார் (abusefilter-view)
 • விரிவான முறைகேடு பதிவேட்டுப் பதிவுகளைப் பார் (abusefilter-log-detail)
 • வெளி பயனர் கணக்கினால் தானியக்கமாக புகுபதிகை செய்யும் (autocreateaccount)
அதிக-ஒலி தொகுத்தல் (highvolume)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • உயர் தரம் கொண்ட API கேள்விளை பயன்படுத்தவும் (apihighlimits)
 • தானாக செய்யப்பட்டசெயலாக கருதப்படும் (bot)
 • முந்நிலையாக்கல்களை தானியக்க தொகுப்பாக குறிக்கவும் (markbotedits)
 • விகித வரம்புகளால் பாதிக்கப்படாது (noratelimit)
Import revisions (import)
 • ஏனைய விக்கிகளிலிருந்து பக்கங்களை இறக்கவும் (import)
 • கோப்பு பதிவேற்றத்திலிருந்து பக்கங்களை இறக்கவும் (importupload)
ஏற்கனவே உள்ள பக்கங்களை தொகு (editpage)
 • Change Item terms (labels, descriptions, aliases) (item-term)
 • Change Property terms (labels, descriptions, aliases) (property-term)
 • Create Item redirects (item-redirect)
 • Merge Items (item-merge)
 • ஒருவரின் மாற்றத்துடன் அடையாளங்களை செயற்படுத்து (applychangetags)
 • சிறு தொகுப்புகள் எனக் குறிக்கவும் (minoredit)
 • தனியொருவரின் திருத்தம் மற்றும் செயற்பாட்டு பதிவுகளில் அடையாளங்களை சேர் அல்லது நீக்கு (changetags)
 • பக்கங்களைத் தொகு (edit)
 • பக்கத்தின் உள்ளடக்க வகையைத் திருத்து (editcontentmodel)
பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை தொகுத்தல். (editprotected)
 • "நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்" ஆல் பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (editprotected)
 • Bypass the spam block list (sboverride)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • Edit pages with potential legal consequences (edit-legal)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • ஒருவரின் மாற்றத்துடன் அடையாளங்களை செயற்படுத்து (applychangetags)
 • சிறு தொகுப்புகள் எனக் குறிக்கவும் (minoredit)
 • தனியொருவரின் திருத்தம் மற்றும் செயற்பாட்டு பதிவுகளில் அடையாளங்களை சேர் அல்லது நீக்கு (changetags)
 • பக்கங்களைத் தொகு (edit)
 • பக்கத்தின் உள்ளடக்க வகையைத் திருத்து (editcontentmodel)
உங்கள் பயனர் CSS/JavaScript ஐ தொகு (editmycssjs)
 • உங்களின் CSS கோப்புகளைத் திருத்து (editmyusercss)
 • உங்கள் JSON கோப்புகளைத் திருத்து (editmyuserjson)
 • உங்கள் JavaScript கோப்புகளைத் திருத்து (editmyuserjs)
 • ஒருவரின் மாற்றத்துடன் அடையாளங்களை செயற்படுத்து (applychangetags)
 • சிறு தொகுப்புகள் எனக் குறிக்கவும் (minoredit)
 • தனியொருவரின் திருத்தம் மற்றும் செயற்பாட்டு பதிவுகளில் அடையாளங்களை சேர் அல்லது நீக்கு (changetags)
 • பக்கங்களைத் தொகு (edit)
 • பக்கத்தின் உள்ளடக்க வகையைத் திருத்து (editcontentmodel)
உங்கள் விருப்பத்தேர்வுகளை தொகு (editmyoptions)
 • உங்கள் JSON கோப்புகளைத் திருத்து (editmyuserjson)
 • உங்கள் விருப்பத் தேர்வுகளைத் திருத்து (editmyoptions)
மீடியாவிக்கி பெயர்வெளியையும், பயனர் CSS/JavaScriptஐயையும் தொகுத்தல். (editinterface)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • ஒருவரின் மாற்றத்துடன் அடையாளங்களை செயற்படுத்து (applychangetags)
 • சிறு தொகுப்புகள் எனக் குறிக்கவும் (minoredit)
 • தனியொருவரின் திருத்தம் மற்றும் செயற்பாட்டு பதிவுகளில் அடையாளங்களை சேர் அல்லது நீக்கு (changetags)
 • பக்கங்களைத் தொகு (edit)
 • பக்கத்தின் உள்ளடக்க வகையைத் திருத்து (editcontentmodel)
 • பயனர் இடைமுகப்பை தொகுக்கவும் (editinterface)
 • மற்ற பயனர்களின் JSON கோப்புகளை திருத்து (edituserjson)
Edit sitewide and user CSS/JS (editsiteconfig)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • ஒருவரின் மாற்றத்துடன் அடையாளங்களை செயற்படுத்து (applychangetags)
 • சிறு தொகுப்புகள் எனக் குறிக்கவும் (minoredit)
 • தனியொருவரின் திருத்தம் மற்றும் செயற்பாட்டு பதிவுகளில் அடையாளங்களை சேர் அல்லது நீக்கு (changetags)
 • பக்கங்களைத் தொகு (edit)
 • பக்கத்தின் உள்ளடக்க வகையைத் திருத்து (editcontentmodel)
 • பயனர் இடைமுகப்பை தொகுக்கவும் (editinterface)
 • மற்ற பயனர்களின் CSS கோப்புகளை திருத்து (editusercss)
 • மற்ற பயனர்களின் JSON கோப்புகளை திருத்து (edituserjson)
 • மற்ற பயனர்களின் சாவாநிரல் (JavaScript) கோப்புகளைத் திருத்து (edituserjs)
பக்கங்களை உருவாக்கல், தொகுத்தல் மற்றும் நகர்த்தல் (createeditmovepage)
 • Create Properties (property-create)
 • Delete single revision redirects (delete-redirect)
 • உரையாடல் பக்கங்களைத் தொடங்கல் (createtalk)
 • ஒருவரின் மாற்றத்துடன் அடையாளங்களை செயற்படுத்து (applychangetags)
 • சிறு தொகுப்புகள் எனக் குறிக்கவும் (minoredit)
 • தனியொருவரின் திருத்தம் மற்றும் செயற்பாட்டு பதிவுகளில் அடையாளங்களை சேர் அல்லது நீக்கு (changetags)
 • துணைப் பக்கங்களுடன் பக்கத்தை நகர்த்தவும் (move-subpages)
 • பகுப்பு பக்கங்களை நகர்த்து (move-categorypages)
 • பக்கங்களை உருவாக்கல் (உரையாடல் பக்கங்கள் அல்லாதவை) (createpage)
 • பக்கங்களை நகர்த்தும்பொழுது, மூலப்பக்கத்தில் இருந்து வழிமாற்றுகளை உருவாக்காதீர் (suppressredirect)
 • பக்கங்களைத் தொகு (edit)
 • பக்கத்தின் உள்ளடக்க வகையைத் திருத்து (editcontentmodel)
 • பக்கத்தை நகர்த்து (move)
 • மூலப் பயனர் பக்கத்தை நகர்த்தவும் (move-rootuserpages)
புதிய கோப்புக்களை பதிவேற்று (uploadfile)
 • இப்பொழுதுள்ள, யாரோ ஒருவர் தரவேற்றிய கோப்புகளை மீறி (அழித்து) எழுது (reupload-own)
 • கோப்புகளைப் பதிவேற்றுக (upload)
பதிவேற்றம், மாற்றம், மற்றும் கோப்பை நகர்த்தல் (uploadeditmovefile)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • இப்பொழுதுள்ள, யாரோ ஒருவர் தரவேற்றிய கோப்புகளை மீறி (அழித்து) எழுது (reupload-own)
 • கோப்புகளைப் பதிவேற்றுக (upload)
 • கோப்புக்களை நகர்த்தவும் (movefile)
 • தற்போதுள்ள கோப்பை அழித்தெழுது (reupload)
 • பகிர்விலுள்ள ஊடகக் கிடங்கியில் உள்ள கோப்புகளை உள்ளகப் பயன்பாட்டுக்காக மேலுரிமையுடன் பதிவேற்று (reupload-shared)
 • பக்கங்களை நகர்த்தும்பொழுது, மூலப்பக்கத்தில் இருந்து வழிமாற்றுகளை உருவாக்காதீர் (suppressredirect)
 • யூ.ஆர்.எல். ஒன்றிலிருந்து கோப்பை பதிவேற்றல் (upload_by_url)
பக்க ரோந்திடு மாற்றங்கள் (patrol)
 • மற்றவர்களின் தொகுப்புகளைப் பார்வையிட்டதாகக் குறிக்கவும் (patrol)
பக்கத்திற்கான முன்னிலையாக்கல் மாற்றங்கள் (rollback)
 • கடைசி தொகுப்பை விரைவாக முன்னிலையாக்கல் (rollback)
பயனர்களை தடுத்தல் மற்றும் தடைநீக்கல் (blockusers)
 • ஏனைய பயனர்கள் தொகுப்பதை தடுக்கவும் (block)
 • பயனர் மின்னஞ்சல் அனுப்புவதை தடுக்கவும் (blockemail)
நீக்கப்பட்ட கோப்புக்களையும், பக்கங்களையும் பார் (viewdeleted)
 • நீக்கப்பட்ட உரை மற்றும் நீக்கப்பட்ட பரிசீலனைகளுக்கு இடையேயான மாற்றங்களை காண். (deletedtext)
 • நீக்கப்பட்ட பக்கங்களை தேடுக (browsearchive)
 • நீக்கிய வரலாறு உள்ளீடுகளை காண், அதனுடன் தொடர்புடைய உரை இல்லாமல் (deletedhistory)
View restricted log entries (viewrestrictedlogs)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • தனிப்பட்ட பதிவுகளை பார்க்க (suppressionlog)
 • தனியாரது எனக் குறிக்கப்பெற்ற முறைகேடு வடிகட்டிகளைப் பார் (abusefilter-view-private)
 • மறைக்கப்பட்டுள்ள முறைகேடு பதிகைகளைப் பார் (abusefilter-hidden-log)
பக்கங்கள், மீளமைத்தல், மற்றும் பதிகை உள்ளீடுகளை நீக்கல் (delete)
 • நீக்கப்பட்ட உரை மற்றும் நீக்கப்பட்ட பரிசீலனைகளுக்கு இடையேயான மாற்றங்களை காண். (deletedtext)
 • ஒருவரின் மாற்றத்துடன் அடையாளங்களை செயற்படுத்து (applychangetags)
 • குறிப்பிட்ட குறிப்பேடு உள்ளீடுகள் நீக்கியதை மீட்டல் மற்றும் நீக்குதல் (deletelogentry)
 • சிறு தொகுப்புகள் எனக் குறிக்கவும் (minoredit)
 • தனியொருவரின் திருத்தம் மற்றும் செயற்பாட்டு பதிவுகளில் அடையாளங்களை சேர் அல்லது நீக்கு (changetags)
 • நீக்கப்பட்ட பக்கங்களை தேடுக (browsearchive)
 • நீக்கிய வரலாறு உள்ளீடுகளை காண், அதனுடன் தொடர்புடைய உரை இல்லாமல் (deletedhistory)
 • பக்கங்களை ஒட்டு மொத்தமாக நீக்குதல் (nuke)
 • பக்கங்களை நீக்குக (delete)
 • பக்கங்களைத் தொகு (edit)
 • பக்கத்தின் உள்ளடக்க வகையைத் திருத்து (editcontentmodel)
 • பக்கமொன்றின் குறித்த திருத்தங்களை நிக்கல் மீட்டல் (deleterevision)
 • பக்கமொன்றை மீட்டெடுக்கவும் (undelete)
 • பெரிய வரலாற்றைக் கொண்ட பக்கங்களை நீக்கல் (bigdelete)
பயனர்களை மறைத்து மீளமைத்தல் மேற்பார்வை செய்தல். (oversight)
 • எந்தவொரு பயனரிடமிருந்தும் குறிப்பிட்ட பக்கத் திருத்தங்களை பார்வையிடுக, மறைக்கவும், வெளிக்காட்டவும் (suppressrevision)
 • மற்ற பயனரிடமிருந்து மறைக்கப்பட்ட திருத்தங்களைப் பார் (viewsuppressed)
 • முறைகேடு பதிவில் உள்ள உள்ளீடுகளை மறை (abusefilter-hide-log)
பக்கத்தை காப்பு செய்தல் மற்றும் காப்பை நீக்கல் (protect)
 • "நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்" ஆல் பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (editprotected)
 • ஒருவரின் மாற்றத்துடன் அடையாளங்களை செயற்படுத்து (applychangetags)
 • சிறு தொகுப்புகள் எனக் குறிக்கவும் (minoredit)
 • தனியொருவரின் திருத்தம் மற்றும் செயற்பாட்டு பதிவுகளில் அடையாளங்களை சேர் அல்லது நீக்கு (changetags)
 • பக்கங்களைத் தொகு (edit)
 • பக்கத்தின் உள்ளடக்க வகையைத் திருத்து (editcontentmodel)
 • பாதுகாப்பு மட்டங்களை மாற்று மற்றும் தொடர்-பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (protect)
உங்கள் கவனிப்புபட்டியலை பார்க்கவும் (viewmywatchlist)
 • உமது கவனிப்புப்பட்டியலைப் பார் (viewmywatchlist)
உங்கள் கவனிப்புப்பட்டியலை தொகு (editmywatchlist)
 • உங்கள் கவனிப்புப் பட்டியலைத் திருத்து. கவனிக்க சில செயல்கள் உரிமையின்றி பக்கங்களைச் சேர்க்கலாம். (editmywatchlist)
மின்னஞ்சலை வேறு பயனர்களுக்கு அனுப்பு (sendemail)
 • மற்ற பயனர்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பு (sendemail)
கணக்குகளை உருவாக்கவும் (createaccount)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • ஏமாற்றுதல் சரிபார்த்தலை ரத்துசெய் (override-antispoof)
 • புதிய பயனர் கணக்குகளைத் தொடங்கல் (createaccount)
Access private information (privateinfo)
 • உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பார் (e.g. மின்னஞ்சல் முகவரி, உண்மைப் பெயர்) (viewmyprivateinfo)
Merge page histories (mergehistory)
 • பக்கங்களின் வரலாற்றை இணைத்தல் (mergehistory)
Access checkuser data (checkuser)
 • பயனர்சரிபார்த்தல் குறிப்பேடு காண் (checkuser-log)
 • பயனீட்டாளரின் IP முகவரிகள் மற்றும் மற்ற தகவல்களை சரிபார் (checkuser)
Create short URLs (shortenurls)
 • குறுகிய உரலிகளை உருவாக்குக (urlshortener-create-url)
Globally block or unblock an IP address (globalblock)
 • உலகளாவிய தடையை உருவாக்கு (globalblock)
Manage global account status (setglobalaccountstatus)
 • உலகளாவிய கணக்கை ஒடுக்கவும் (centralauth-suppress)
 • உலகளாவிய கணக்கை பூட்டு அல்லது மறை (centralauth-lock)
Forcibly create a local account for a global account (createlocalaccount)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
Manage your OAuth clients (oauthmanageownclient)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Propose new OAuth consumers (mwoauthproposeconsumer)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
Access two-factor authentication (OATH) information for self and others (oath)
 • Query and validate OATH information for self and others (oathauth-api-all)
 • Verify whether a user has two-factor authentication enabled (oathauth-verify-user)

OAuth-specific grants

These additional grants are applicable to OAuth consumers.

நல்கைஅணுக்கங்கள்
User identity verification only, no ability to read pages or act on a user's behalf.
User identity verification only with access to real name and email address, no ability to read pages or act on a user's behalf.
"https://ta.wikibooks.org/wiki/சிறப்பு:ListGrants" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது