பகுப்புகளை தடமறி

Jump to navigation Jump to search

This page lists tracking categories which are automatically populated by the MediaWiki software. Their names can be changed by altering the relevant system messages in the மீடியாவிக்கி namespace.

பகுப்புகளை தடமறிதல் செய்திப் பெயர் பகுப்பு சேர்க்கை வரையறைகள்
அறுபட்ட கோப்பு இணைப்புகள் உள்ள பக்கங்கள்(158 பக்.)broken-file-categoryஇப்பக்கம் உடைந்த கோப்பு இணைப்பைக் கொண்டுள்ளது (இல்லாத கோப்புடன் பொதிக்கபட்ட இணைப்பு).
வார்ப்புரு அழைப்பில் ஒத்த விவாதங்களை கொண்ட பக்கங்கள்(2 பக்.)duplicate-args-categoryஇப்பக்கம் விவாதங்களின் ஒத்த வடிவங்களைப் பயன்படுத்தும் வார்ப்புருக்களை, எடுத்துக்காட்டக {{foo|bar=1|bar=2}} or {{foo|bar|1=baz}} கொண்டுள்ளது.
பக்கங்கள் எங்கு விரிவு ஆழம் மீறிவிட்டது(காலி)expansion-depth-exceeded-categoryஇந்த பக்கம் அதிகபட்ச விரிவு ஆழத்தைத் தாண்டியது
அதிகளவு இலக்கணப் பாகுபடுத்திச் சார்புகளைக் கொண்ட பக்கங்கள்(காலி)expensive-parserfunction-categoryThe page uses too many expensive parser functions (like #ifexist). See Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit.
மறைக்கப்பட்ட பகுப்புகள்(3 பகு)hidden-category-categoryThe category contains __HIDDENCAT__ in its page content, which prevents it from showing up in the category links box on pages by default.
வரிசைப்படுத்தப்பட்ட பக்கங்கள்(காலி)index-categoryThe page has a __INDEX__ on it (and is in a namespace where that flag is allowed), and hence is indexed by robots where it normally wouldn't be.
பக்கங்கள் எங்கு முடிச்சு எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகரித்துள்ளது(காலி)node-count-exceeded-categoryஇப்பக்கம் அதிகபட்ச முடிச்சு எண்ணிக்கையைத் தாண்டியது.
வரிசைப்படுத்தப்படாத பக்கங்கள்(16 பக்.)noindex-categoryThe page is not indexed by robots because it has the magic word __NOINDEX__ on it and is in a namespace where that flag is allowed.
Pages with non-numeric formatnum arguments(காலி)nonnumeric-formatnumThe page contains a non-numeric argument to the formatnum parser function.
ஒதுக்கப்பட்ட வார்ப்புரு பயனிலைகள் கொண்ட பக்கங்கள்(காலி)post-expand-template-argument-categoryThe page is bigger than $wgMaxArticleSize after expanding a template argument (something in triple braces, like {{{Foo}}}).
பக்கங்களில் வார்ப்புரு சேர்ப்பதற்கானஅளவு வரம்பை மீறிவிட்டது.(காலி)post-expand-template-inclusion-categoryThe page size is bigger than $wgMaxArticleSize after expanding all the templates, so some templates were not expanded.
Pages with ignored display titles(1 பக்.)restricted-displaytitle-ignoredThe page has an ignored {{DISPLAYTITLE}} because it is not equivalent to the page's actual title.
Pages which use = as a template(2 பக்.)template-equals-categoryThe page contains {{=}} but on this wiki that does not expand to =. This usage is deprecated; a future MediaWiki version will implement {{=}} as a parser function.
வார்ப்புரு முழுச்சுற்று கொண்ட பக்கங்கள்(காலி)template-loop-categoryThe page contains a template loop, ie. a template which calls itself recursively.
Pages where the unstrip depth limit is exceeded(காலி)unstrip-depth-categoryThe page exceeds the unstrip depth limit.
Pages where the unstrip size limit is exceeded(காலி)unstrip-size-categoryThe page exceeds the unstrip size limit.
Pages using Timeline(காலி)timeline-tracking-categoryThe page includes a <timeline> tag
மேற்கோள் பிழைகளுள்ள பக்கங்கள்(2 பக்.)cite-tracking-category-cite-errorPages in this category have errors in the usage of references tags.
Pages with syntax highlighting errors(காலி)syntaxhighlight-error-categoryThere was an error when attempting to highlight code included on the page.
Pages using deprecated enclose attributes(1 பக்.)syntaxhighlight-enclose-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated enclose syntax.
Pages using deprecated source tags(25 பக்.)syntaxhighlight-source-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated source tags.
Pages using deprecated score attributes(காலி)score-deprecated-categoryThese pages use options provided by the Score extension which are deprecated. These are: "override_audio", "override_ogg", and "override_midi".
Pages which use score(காலி)score-use-categoryThese pages use the Score extension.
Pages with score rendering errors(காலி)score-error-categoryThere was an error while rendering the score.
Pages using DynamicPageList(73 பக்.)intersection-categoryThe page includes a <DynamicPageList> tag
TemplateStyles stylesheets with errors(காலி)templatestyles-stylesheet-error-categoryThe TemplateStyles stylesheet has an error.
Pages with TemplateStyles errors(காலி)templatestyles-page-error-categoryThere was an error when processing a <templatestyles/> tag on the page.
MassMessage delivery lists(காலி)massmessage-list-categoryThe page is a delivery list for the MassMessage extension.
Files with no machine-readable license(255 கோப்.)commonsmetadata-trackingcategory-no-licenseThe file does not have any machine-readable license template.
Files with no machine-readable description(255 கோப்.)commonsmetadata-trackingcategory-no-descriptionThe file does not have a machine-readable information template, or its description field is not filled out.
Files with no machine-readable author(255 கோப்.)commonsmetadata-trackingcategory-no-authorThe file does not have a machine-readable information template, or its author field is not filled out.
Files with no machine-readable source(255 கோப்.)commonsmetadata-trackingcategory-no-sourceThe file does not have a machine-readable information template, or its source field is not filled out.
Files with no machine-readable patent(காலி)commonsmetadata-trackingcategory-no-patentThe file does not have a machine-readable patent template.
Pages with math errors(காலி)math-tracking-category-errorPages in this category have errors in the usage of math tags.
Pages with math render errors(காலி)math-tracking-category-render-errorPages in this category have rendering errors in the math tags.
Pages that use a deprecated format of the chem tags(காலி)math-tracking-category-mhchem-deprecationPages in this category use a deprecated format of the chem tags
Pages that use a deprecated format of the math tags(காலி)math-tracking-category-texvc-deprecationPages in this category use a deprecated format of the math tags
Pages with script errors(காலி)scribunto-common-error-categoryThere was an error when processing the modules included on the page.
Scribunto modules with errors(காலி)scribunto-module-with-errors-categoryThe module has an error in it.
Pages with unresolved properties(காலி)unresolved-property-categoryThis category lists pages that reference விக்கித்தரவு properties that cannot be found neither by their property ID nor label.
விக்கித்தரவு-இற்கு இணைக்கப்பட்டுள்ள வழிமாற்றுகள்(காலி)connected-redirect-categoryThis category lists redirect pages that are connected to a விக்கித்தரவு item.
Pages with graphs(காலி)graph-tracking-categoryThe page includes a <graph> tag.
Pages with obsolete Vega 1.0 graphs(காலி)graph-obsolete-categoryThe page includes a <graph> tag that should be updated to version 2.
Pages with broken graphs(காலி)graph-broken-categoryThe page includes a <graph> tag with invalid usage.
Pages with maps(காலி)kartographer-tracking-categoryThe page includes a map
உடைந்த வரைப்படங்கள் கொண்ட பக்கங்கள்(காலி)kartographer-broken-categoryThe page includes an invalid map usage
Pages using ISBN magic links(1 பக்.)magiclink-tracking-isbnThis page uses ISBN magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
Pages using RFC magic links(காலி)magiclink-tracking-rfcThis page uses RFC magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
Pages using PMID magic links(1 பக்.)magiclink-tracking-pmidThis page uses PMID magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
"https://ta.wikibooks.org/wiki/சிறப்பு:TrackingCategories" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது