உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பாடம்:கணினி நிரலாக்க மொழிகள்

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

< கணினியியல்

கணினி நிரலாக்க மொழிகள்
இந்த பகுதி கணினி நிரலாக்க மொழிகள்: பற்றி விரிவாக விளக்குகிறது. உதாரணமாக C, C++, C#, விசுவல் பேசிக் போல உள்ள நூல்களை இந்த பகுப்பின் கீழ் தொகுக்கலாம்.