ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/A

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

Acid - அமிலம்

Alternating Current - மாறு மின்னோட்டம்

Ampere - ஆம்பியர் -

Atom - அணு

Azimuthal angle -


Anode - நேர்மின் முனை