ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/F

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search


Fast Breeder Test Reactor (FBTR) -

Fiberglass - கண்ணாடியிழை

Reinforcement - வலுவூட்டுதல்

Fluid- பாய்மம் ( நீர்மம் மற்றும் வாயு ஆகிய இரண்டையும் குறிக்கும் பொதுச் சொல்)

Fluidised Bed Combustion Boiler (FBCB)- பாய்மப் படுகை எரிப்புக் கொதிகலன்

Fluorescence - ஒளிர்வு (Phosphorescence - என்ற சொல்லுடன் ஒப்பு நோக்கவும்)

Fluid Mechanics- பாய்ம இயந்திரவியல்

Fossil- படிமம்