ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/H

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

hyaline cartilage - பளிங்குருக் கசியிழையம்