ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/J

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

Joule - சக்தியை அளப்பதற்கான சர்வதேச அலகு

Jupiter- வியாழன் (விண்கோள்களில் ஒன்று )