ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/N

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

nephron - சிறுநீரகத்தி

Nerve- நரம்பு

nervous tissue - நரம்பிழையம்

Neuron-

Neutron- நியூத்திரன்