ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/O

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து

oviduct - சூலகக்கான்