ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/R

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

RADAR -

Radio Activity - கதிரியக்கம்

Radiation - கதிர்வீச்சு

Ray - கதிர்

Rectum - குதம்

renal pelvis - சிறுநீரக இடுப்பு

Retina- விழித்திரை