ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/T

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

telescope - தொலைநோக்குக் கருவி, தொலைகாட்டி

tissue - இழையம்

tissue culture -இழைய வளர்ப்பு

trachea - வாதனாளி

transitional epithelium - நிலைமாறுகின்ற மேலணி

triangle - முக்கோணம்

turbine-