ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/V

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

Velocity- திசைவேகம்

Ventriloquism -

Viscous -

Viscosity - பிசுக்குமை

Volt- வோல்ற்று

Vocal Chord - குரல்நாண்