ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/Z

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

Zenith-

Zero error - பூச்சிய வழு