இஞ்சூல் விதி

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

>மின்னியல்

1. சூல் முதல் விதி :

ஈரோட் டந்தடைக் காலப் பெருக்கமது
சீரோட் டமின்செய் சூடு.

2. சூல் இரண்டாம் விதி :

அழுத்த மளவும் வினைதலில்லா சாருதல்
வேப்பஞ் செய்யாற் றல் .
"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=இஞ்சூல்_விதி&oldid=4980" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது