செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/கொடிகள்/சங்குப் பூக் கொடி

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

வெள்ளை மற்றூம் நீல நிறத்தில் பூக்கிறது.பூக்கள் இறை வழிபாட்டில் பயன்படுகின்றன.