செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/கொடிகள்/தர்பூசனி

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து
தர்பூசனிப் பழம்