செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/கொடிகள்/பாகல்

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து
பாகற் கொடி
பாகற் காய்கள்
பாகற் பழம்
பாகற் காய்
பாகற் பூ
நறுக்கப்பட்ட பாகற்காய்கள்