செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/கொடிகள்/மஞ்சள்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
கஸ்தூரி மஞ்சள்
கஸ்தூரி மஞ்சள் பூ
மஞ்சள் செடி
கஸ்தூரி மஞ்சள்
விரலி மஞ்சள்