தமிழ் எழுத்துகள்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

குரலொலிகள் பிறக்கவல்ல ஒவ்வோர் உடல் உறுப்பின் பெயரும் எழுத்து (alphabet) என இலக்கணம் வகுக்கின்றது.

எழுத்துகளின் வகை

  • உயிர் எழுத்து
  • மெய் எழுத்து
  • எழுத்தோரன்ன குறியீடுகள் (ஆய்தம், குற்றியல் இகரம், குற்றியல் உகரம்)

எழுத்துகளின் விரிபு

  • ஒவ்வொரு பிறப்பிடமும் (எழுத்து) அவ்விடத்தைச் சார்ந்த பல்வேறு ஒலியம்களை குறிக்கும். [தமிழ் ஒலியம்கள்]

எழுத்துகளின் பெருகல்

  • உயிர்மெய் எழுத்து



'உயிர் எழுத்துகள்'

Tamil vwl.gif



'மெய் எழுத்துகள்'

(குறிப்பு: கிரந்த குறியீடுகள் குறிப்பிட்ட ஒலியம்களை மட்டும் சுட்டும்.)

Tamil cons.gif

'ஆய்தம், குற்றியல் இகரம், குற்றியல் உகரம்'

(குறிப்பு: குற்றியல் இகரம், குற்றியல் உகரம் என்பவை மனதில் வைத்தோ அல்லது இகர உகரம்களை நிலவர உணர்வில் வைதோ இன்றய காலத்தில் பாவிக்கப்படுகின்றது) [ஆய்தம் ஃ]



உயிர்மெய் எழுத்து எடுத்துக்காட்டு Tamil vwl2.gif



தமிழ் ஆண்டு, திகதி, நாள் மற்றும்பல குறியீடுகள்

Tamil other.gif



தமிழ் இலக்கங்கள்

Tamil num.gif





க் கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
ங் ஙா ஙி ஙீ ஙு ஙூ ஙெ ஙே ஙை ஙொ ஙோ ஙௌ
ச் சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ
ஞ் ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
ட் டா டி டீ டு டூ டெ டே டை டொ டோ டௌ
ண் ணா ணி ணீ ணு ணூ ணெ ணே ணை ணொ ணோ ணௌ
த் தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ
ந் நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
ப் பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ
ம் மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
ய் யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ
ர் ரா ரி ரீ ரு ரூ ரெ ரே ரை ரொ ரோ ரௌ
ல் லா லி லீ லு லூ லெ லே லை லொ லோ லௌ
வ் வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
ழ் ழா ழி ழீ ழு ழூ ழெ ழே ழை ழொ ழோ ழௌ
ள் ளா ளி ளீ ளு ளூ ளெ ளே ளை ளொ ளோ ளௌ
ற் றா றி றீ று றூ றெ றே றை றொ றோ றௌ
ன் னா னி னீ னு னூ னெ னே னை னொ னோ னௌ

வார்ப்புரு:State

"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=தமிழ்_எழுத்துகள்&oldid=16483" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது