உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

தமிழ் எழுத்துகள்

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

குரலொலிகள் பிறக்கவல்ல ஒவ்வோர் உடல் உறுப்பின் பெயரும் எழுத்து (alphabet) என இலக்கணம் வகுக்கின்றது.

எழுத்துகளின் வகை[தொகு]

  • உயிர் எழுத்து
  • மெய் எழுத்து
  • எழுத்தோரன்ன குறியீடுகள் (ஆய்தம், குற்றியல் இகரம், குற்றியல் உகரம்)

எழுத்துகளின் விரிபு

  • ஒவ்வொரு பிறப்பிடமும் (எழுத்து) அவ்விடத்தைச் சார்ந்த பல்வேறு ஒலியம்களை குறிக்கும். [கோவர்த்தனன்]

எழுத்துகளின் பெருகல்

  • உயிர்மெய் எழுத்துகள்

உயிர் எழுத்துகள்[தொகு]

ஒலிப்புகள் மற்றும் எழுத்துக்களின் அசைப்படங்கள்[தொகு]

மெய் எழுத்துகள்[தொகு]

(குறிப்பு: கிரந்த குறியீடுகள் குறிப்பிட்ட ஒலியம்களை மட்டும் சுட்டும்.)


ஆய்தம், குற்றியல் இகரம், குற்றியல் உகரம்[தொகு]

(குறிப்பு: குற்றியல் இகரம், குற்றியல் உகரம் என்பவை மனதில் வைத்தோ அல்லது இகர உகரம்களை நிலவர உணர்வில் வைத்தோ இன்றய காலத்தில் பாவிக்கப்படுகின்றது) [ஆய்தம் ஃ]உயிர்மெய் எழுத்து எடுத்துக்காட்டு

தமிழ் குறியீடுகள்[தொகு]

தமிழ் ஆண்டு, திகதி, நாள் மற்றும் பல குறியீடுகள்

இலக்கங்கள் (தமிழ் எண்கள்)[தொகு]

உயிர்மெய் எழுத்துகள்[தொகு]

க் கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
ங் ஙா ஙி ஙீ ஙு ஙூ ஙெ ஙே ஙை ஙொ ஙோ ஙௌ
ச் சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ
ஞ் ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
ட் டா டி டீ டு டூ டெ டே டை டொ டோ டௌ
ண் ணா ணி ணீ ணு ணூ ணெ ணே ணை ணொ ணோ ணௌ
த் தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ
ந் நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
ப் பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ
ம் மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
ய் யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ
ர் ரா ரி ரீ ரு ரூ ரெ ரே ரை ரொ ரோ ரௌ
ல் லா லி லீ லு லூ லெ லே லை லொ லோ லௌ
வ் வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
ழ் ழா ழி ழீ ழு ழூ ழெ ழே ழை ழொ ழோ ழௌ
ள் ளா ளி ளீ ளு ளூ ளெ ளே ளை ளொ ளோ ளௌ
ற் றா றி றீ று றூ றெ றே றை றொ றோ றௌ
ன் னா னி னீ னு னூ னெ னே னை னொ னோ னௌ

౮ நிலம். தமிழ் கல்வெட்டுக்களில் இமமாதிரி குறியீடுகள் கொடுப்பதுண்டு

"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=தமிழ்_எழுத்துகள்&oldid=17554" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது