உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

நிரலாக்கம் அறிமுகம்/சுழல்

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

சுழல் என்பது ஒரு செயலியின் வரையறையில் அதே செயலி பயன்படுமானால் அது சூழல் அல்லது சுழல் செயலி (recusive function). கணிதத்தில் இடம்பெறும் சுழல் (recursion) என்ற கருத்து நிரலாக்கத்திலும் பல இடங்களில் பயன்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டுக்கள்[தொகு]

கூட்டுதல்[தொகு]

<?php
header('Content-Type: text/html;charset=utf-8');
mb_language('uni');
mb_internal_encoding('UTF-8');

// கூட்டு: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + n
$பதில் = கூட்டு(5);
echo "விடை: " . $பதில்;

function கூட்டு($x) {
 if ($x == 1) {       // our base case
   return 1;
 }else {
   return $x + கூட்டு($x-1); // <--calling itself.
 }
}
?>
விடை: 15