நிரலாக்கம் அறிமுகம்/மாறிலிகள்

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

மாறிலி என்பது ஒரு நிரலின் இயக்கம் முடியும் வரை மாறாத பெறுமாம் கொண்ட இனங்காட்டி ஆகும். சில மொழிகளில் மாறிலிகளை சிறப்பாக அறிவிக்க வேண்டும்.

பயன்பாடு[தொகு]

  • விருப்பமைவுகள் போன்ற தரவுகளை ஒரு இடத்தில் வரையறை செய்துவிட்டு, நம்பிக்கையாக பிற இடங்களில் பயன்படுத்த முடியும். பின்னர் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் எனில் ஒரு இடத்தில் தான் மாற்றம் செய்யவேண்டும்.
  • நிரலை இலகுவாக வாசிக்க உதவுவதற்காக.
  • compiler optimization

மொழிகள் வாரியாக[தொகு]