உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

நோயாளிகளுக்கான இயன்முறைமருத்துவ மதிப்பீடு/குழந்தைகளுக்கான மதிப்பீடு

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

குழந்தைகளுக்கான மதிப்பீடு என்பது குழந்தைகள் சம்மந்தப்பட்ட நோய் அல்லது குழந்தைகளுக்கான மாற்றங்களை கொண்ட குழந்தைகளை மதிப்பீடு செய்து அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட குறைபாடுகளை அறிதலாகும். இதனால் அந்த குழந்தைக்கு சரியான இயன்முறைமருத்துவம் வழங்கப்படும்.