நோயாளிகளுக்கான இயன்முறைமருத்துவ மதிப்பீடு/விளையாட்டுத்துறை மதிப்பீடு

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

விளையாட்டு துறை மதிப்பீடு என்பது விளையாடு வீரர்கள் சம்மந்தப்பட்ட நோய் அல்லது இத்துறை சார்ந்தவரின் உடல், மன மாற்றங்களை கொண்ட நபரை மதிப்பீடு செய்து அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட குறைபாடுகளை அறிதலாகும். இதனால் அந்த நபருக்கு சரியான இயன்முறைமருத்துவம் வழங்கப்படும்.