பயனர்:Shriheeran

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

இக்கருவி கிட்டத்தட்ட Hotcat கருவிக்கு ஒத்ததாகும்.

எபிரேய எழுத்துக்கள்[தொகு]

Letter
name
(Unicode)
Variants
Modern Hebrew Ancestral
Serif Sans-
serif
Mono-
spaced
Cursive Rashi Phoenician Paleo-Hebrew Aramaic
Alef א א א Hebrew letter Alef handwriting.svg Hebrew letter Alef Rashi.png Alef Alef Aleph.svg
Bet ב ב ב Hebrew letter Bet handwriting.svg Hebrew letter Bet Rashi.png Beth Bet Beth.svg
Gimel ג ג ג Hebrew letter Gimel handwriting.svg Hebrew letter Gimel Rashi.png Gimel Gimel Igimel.png
Dalet ד ד ד Hebrew letter Daled handwriting.svg Hebrew letter Daled Rashi.png Daleth Daled Daleth.svg
He ה ה ה Hebrew letter He handwriting.svg Hebrew letter He Rashi.png He Heh He0.svg
Vav ו ו ו Hebrew letter Vav handwriting.svg Hebrew letter Vav Rashi.png Waw Vav Waw.svg
Zayin ז ז ז Hebrew letter Zayin handwriting.svg Hebrew letter Zayin Rashi.png Zayin Zayin Zayin.svg
Het ח ח ח Hebrew letter Het handwriting.svg Hebrew letter Het Rashi.png Heth Khet Heth.svg
Tet ט ט ט Hebrew letter Tet handwriting.svg Hebrew letter Tet Rashi.png Teth Tet Teth.svg
Yod י י י Hebrew letter Yud handwriting.svg Hebrew letter Yud Rashi.png Yodh Yud Yod.svg
Kaf כ כ כ Hebrew letter Kaf handwriting.svg Hebrew letter Kaf-nonfinal Rashi.png Kaf Khof Kaph.svg
Final Kaf ך ך ך Hebrew letter Kaf-final handwriting.svg Hebrew letter Kaf-final Rashi.png
Lamed ל ל ל Hebrew letter Lamed handwriting.svg Hebrew letter Lamed Rashi.png Lamedh Lamed Lamed.svg
Mem מ מ מ Hebrew letter Mem handwriting.svg Hebrew letter Mem-nonfinal Rashi.png Mem Mem Mem.svg
Final Mem ם ם ם Hebrew letter Mem-final handwriting.svg Hebrew letter Mem-final Rashi.png
Nun נ נ נ Hebrew letter Nun handwriting.svg Hebrew letter Nun-nonfinal Rashi.png Nun Nun Nun.svg
Final Nun ן ן ן Hebrew letter Nun-final handwriting.svg Hebrew letter Nun-final Rashi.png
Samekh ס ס ס Hebrew letter Samekh handwriting.svg Hebrew letter Samekh Rashi.png Samekh Samekh Samekh.svg
Ayin ע ע ע Hebrew letter Ayin handwriting.svg Hebrew letter Ayin Rashi.png Ayin Ayin Ayin.svg
Pe פ פ פ Hebrew letter Pe handwriting.svg Hebrew letter Pe-nonfinal Rashi.png Pe Pey Pe0.svg
Final Pe ף ף ף Hebrew letter Pe-final handwriting.svg Hebrew letter Pe-final Rashi.png
Tsadi צ צ צ Hebrew letter Tsadik handwriting.svg Hebrew letter Tsadik-nonfinal Rashi.png Sade Tzadi Sade 1.svg, Sade 2.svg
Final Tsadi ץ ץ ץ Hebrew letter Tsadik-final handwriting.svg Hebrew letter Tsadik-final Rashi.png
Qof ק ק ק Hebrew letter Kuf handwriting.svg Hebrew letter Kuf Rashi.png Qof Quf Qoph.svg
Resh ר ר ר Hebrew letter Resh handwriting.svg Hebrew letter Resh Rashi.png Res Resh Resh.svg
Shin ש ש ש Hebrew letter Shin handwriting.svg Hebrew letter Shin Rashi.png Sin Shin Shin.svg
Tav ת ת ת Hebrew letter Taf handwriting.svg Hebrew letter Taf Rashi.png Taw Tof Taw.svg

Yiddish symbols[தொகு]

Symbol Explanation
வார்ப்புரு:Hebrew These are intended for Yiddish. They are not used in Hebrewவார்ப்புரு:Ref label.
வார்ப்புரு:Hebrew The rafe (வார்ப்புரு:Hebrew) diacritic is no longer regularly used in Hebrew. In masoretic manuscripts and some other older texts the soft fricative consonants and sometimes matres lectionis are indicated by a small line on top of the letter. Its use has been largely discontinued in modern printed texts. It is still used to mark fricative consonants in the YIVO orthography of Yiddish.
2008இல் சர்வாதிகாரம்[தொகு]

கண்டம் துணைப்பகுதிகள் ஆட்சிகள் Polity datasets IV Polity datasets IV category DD dataset code DD dataset category DD dataset type2
ஆசியா தெற்கு ஆசியா வார்ப்புரு:Flag -66 anocracies, special 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
ஆப்பிரிக்கா மத்திய ஆப்பிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -2 anocracies 3 Civilian dictatorship 0
ஆசியா தென்மேற்கு ஆசியா வார்ப்புரு:Flag -8 autocracies 5 Royal dictatorship 0
ஆசியா தென்மேற்கு ஆசியா வார்ப்புரு:Flag -7 autocracies 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
ஆப்பிரிக்கா மேற்கு ஆப்பிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag 0 anocracies 4 Military dictatorship 1[note 1]
ஆசியா தெற்கு ஆசியா வார்ப்புரு:Flag -6 autocracies 3 Civilian dictatorship 0
ஆசியா தென்மேற்கு ஆசியா வார்ப்புரு:Flag -7 autocracies 5 Royal dictatorship 0
ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா வார்ப்புரு:Flag -66 anocracies, special 3 Civilian dictatorship 0
ஐரோப்பா கிழக்கு ஐரோப்பா வார்ப்புரு:Flag -7 autocracies 3 Civilian dictatorship 0
ஆசியா தென்கிழக்காசியா வார்ப்புரு:Flag வார்ப்புரு:NA வார்ப்புரு:NA 5 Royal dictatorship 0
ஆப்பிரிக்கா தெற்கு ஆபிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag 8 democracies 4 Military dictatorship 1[note 1]
ஆப்பிரிக்கா மத்திய ஆப்பிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -1 anocracies 4 Military dictatorship 1[note 1]
ஆசியா கிழக்காசியா வார்ப்புரு:Flag -7 autocracies 3 Civilian dictatorship 0
ஆப்பிரிக்கா மேற்கு ஆப்பிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -88 anocracies, special 3 Civilian dictatorship 0
ஆப்பிரிக்கா மத்திய ஆபிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -4 anocracies 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
ஆப்பிரிக்கா மத்திய ஆபிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag 5 anocracies 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
ஆப்பிரிக்கா மத்திய ஆபிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -4 anocracies 4 Military dictatorship 1[note 1]
அமெரிக்காக்கள் கரிபியன் வார்ப்புரு:Flag -7 autocracies 4 Military dictatorship 0
ஆப்பிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag 2 anocracies 3 Civilian dictatorship 0
ஆப்பிரிக்கா வடக்கு ஆப்பிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag 2 anocracies 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
ஆப்பிரிக்கா வடக்கு ஆப்பிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -3 anocracies 4 Military dictatorship 1[note 1]
ஆப்பிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -7 autocracies 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
ஆப்பிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -3 anocracies 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
ஓசானியா மெலனீசியா வார்ப்புரு:Flag -4 anocracies 4 Military dictatorship 0
ஆப்பிரிக்கா மத்திய ஆபிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -4 anocracies 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
ஆப்பிரிக்கா மேற்கு ஆப்பிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -1 anocracies 4 Military dictatorship 0
ஆப்பிரிக்கா மேற்கு ஆப்பிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -5 anocracies 4 Military dictatorship 1[note 1]
ஆப்பிரிக்கா மத்திய ஆபிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -5 anocracies 4 Military dictatorship 1[note 1]
அமெரிக்காக்கள் தென் அமெரிக்கா வார்ப்புரு:Flag 6 democracies 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
அமெரிக்காக்கள் கரிபியன் வார்ப்புரு:Flag 5 anocracies 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
ஆசியா தெற்கு ஆசியா வார்ப்புரு:Flag -6 autocracies 3 Civilian dictatorship 0
ஆசியா தென்மேற்கு ஆசியா வார்ப்புரு:Flag -66 anocracies, special 4 Military dictatorship 0
ஆசியா தென்மேற்கு ஆசியா வார்ப்புரு:Flag -3 anocracies 5 Royal dictatorship 0
ஆசியா மத்திய ஆசியா வார்ப்புரு:Flag -6 autocracies 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
ஆசியா தென்கிழக்காசியா வார்ப்புரு:Flag 2 anocracies 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
ஆசியா தென்மேற்கு ஆசியா வார்ப்புரு:Flag -7 autocracies 5 Royal dictatorship 0
ஆசியா தென்கிழக்காசியா வார்ப்புரு:Flag -7 autocracies 4 Military dictatorship 0
ஆசியா தென்மேற்கு ஆசியா வார்ப்புரு:Flag 7 democracies 4 Military dictatorship 0
ஆப்பிரிக்கா வடக்கு ஆப்பிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -7 autocracies 4 Military dictatorship 0
ஆப்பிரிக்கா தெற்கு ஆபிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag 8 democracies 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
ஆப்பிரிக்கா வடக்கு ஆப்பிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -6 autocracies 5 Royal dictatorship 0
ஆசியா தென்கிழக்காசியா வார்ப்புரு:Flag -6 autocracies 4 Military dictatorship 0
ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா வார்ப்புரு:Flag 9 democracies 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
ஆப்பிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag 5 anocracies 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
ஆப்பிரிக்கா மேற்கு ஆப்பிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -5 anocracies 4 Military dictatorship 0
ஆசியா தென்கிழக்காசியா வார்ப்புரு:Flag 6 democracies 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
ஆப்பிரிக்கா தெற்கு ஆபிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag 6 democracies 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
ஆசியா தென்மேற்கு ஆசியா வார்ப்புரு:Flag -8 autocracies 5 Royal dictatorship 0
ஆசியா கிழக்காசியா வார்ப்புரு:Flag -10 autocracies 3 Civilian dictatorship 0
ஆசியா தென்மேற்கு ஆசியா வார்ப்புரு:Flag -10 autocracies 5 Royal dictatorship 0
ஐரோப்பா கிழக்கு ஐரோப்பா வார்ப்புரு:Flag 4 anocracies 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
ஆப்பிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -3 anocracies 4 Military dictatorship 1[note 1]
ஆசியா தென்மேற்கு ஆசியா வார்ப்புரு:Flag -10 autocracies 5 Royal dictatorship 0
ஆப்பிரிக்கா வடக்கு ஆப்பிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -4 anocracies 4 Military dictatorship 0
ஆசியா தென்கிழக்காசியா வார்ப்புரு:Flag -2 anocracies 4 Military dictatorship 1[note 1]
ஆப்பிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -77 anocracies, special 3 Civilian dictatorship 0
ஆப்பிரிக்கா தெற்கு ஆபிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -9 autocracies 5 Royal dictatorship 0
ஆப்பிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag வார்ப்புரு:NA வார்ப்புரு:NA 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
ஆசியா தென்மேற்கு ஆசியா வார்ப்புரு:Flag -7 autocracies 4 Military dictatorship 0
ஆப்பிரிக்கா மத்திய ஆபிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -2 anocracies 4 Military dictatorship 1[note 1]
ஆப்பிரிக்கா மேற்கு ஆப்பிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -4 anocracies 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
ஆசியா மத்திய ஆசியா வார்ப்புரு:Flag -3 anocracies 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
ஆசியா மத்திய ஆசியா வார்ப்புரு:Flag -9 autocracies 3 Civilian dictatorship 0
ஓசியானியா பொலினீசியா வார்ப்புரு:Flag வார்ப்புரு:NA வார்ப்புரு:NA 5 Royal dictatorship 1[note 1]
ஆப்பிரிக்கா வடக்கு ஆப்பிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -4 anocracies 4 Military dictatorship 1[note 1]
ஆப்பிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -1 anocracies 4 Military dictatorship 1[note 1]
ஆப்பிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -1 anocracies 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
ஆசியா மத்திய ஆசியா வார்ப்புரு:Flag -9 autocracies 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
ஆசியா தென்கிழக்காசியா வார்ப்புரு:Flag -7 autocracies 3 Civilian dictatorship 0
ஓசியானியா பொலினீசியா வார்ப்புரு:Flag வார்ப்புரு:NA வார்ப்புரு:NA 5 Royal dictatorship 1[note 1]
ஆசியா தென்மேற்கு ஆசியா வார்ப்புரு:Flag -2 anocracies 4 Military dictatorship 1[note 1]
ஆப்பிரிக்கா தெற்கு ஆபிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag 9 democracies 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
ஆப்பிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag 7 democracies 3 Civilian dictatorship 1[note 1]
ஆப்பிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா வார்ப்புரு:Flag -4 anocracies 3 Civilian dictatorship 1[note 1]

21st century[தொகு]

2001[தொகு]

Battle Date Description
Operation Essential Harvest August – November A terrorist group known as the National Liberation Army terrorise the town of Tetovo in present-day Republic of Macedonia. The Macedonian armies are later helped by NATO to disarm the National Liberation Army.
Battle of Mazar-e-Sharif 9 November United States and Northern Alliance forces defeat Taliban forces in the city as part of the U.S. Invasion of Afghanistan.
Battle of Herat 12 November Special Operations Forces of the United States and the ஈரான் assist the Afghan Northern Alliance in seizing Herat from the தாலிபான் amidst a coordinated insurrection and local uprising.
Battle of Kabul 13–14 November Northern Alliance and US forces attack Kabul and capture it from the Taliban.
Battle of Tarin Kowt 13–14 November ஹமித் கர்சாய்'s Eastern Alliance together with US forces defend the town of Tarin Kowt from the Taliban.
Battle of Kandahar 22 November – 7 December A force of local militia under Pashtun military commanders and their American advisers capture the last major city under Taliban control.
Battle of Qala-i-Jangi 25 November – 1 December Northern Alliance fighters, assisted by British and American Special Forces, quell an uprising of foreign Taliban prisoners.
Battle of Tora Bora 12–17 December Coalition and Northern Alliance forces besiege Al-Qaida forces. Presumably, உசாமா பின் லாதின் was present, but escaped.

2002[தொகு]

Battle Date Description
Operation Anaconda 1–19 March The largest land battle between US forces and Taliban militia ends in an unsuccessful US attempt to dislodge the Taliban from their mountain strongholds
Operation Defensive Shield 29 March – 3 May இசுரேல்i operation in the மேற்குக் கரை, aimed to halt Palestinian suicide bombings against civilians in Israel during the Second Intifada, which results in extensive damage to terrorist infrastructure and an important decrease of Palestinian attacks:
Battle of Jenin 3–11 April இசுரேல் defeats Palestinian militants in the city of Jenin.
Battle of Bethlehem 2 April – 10 May இசுரேல் occupies Bethlehem and tries to capture wanted Palestinian militants who are hiding in the Church of the Nativity.
Battle of Nablus 5–8 April இசுரேல் defeats Palestinian militants in the city of Nablus.

2003[தொகு]

Battle Date Description
Battle of Nasiriyah 23–29 March American armored and mechanized units force a crossing over the புராத்து ஆறு, despite stiff resistance from the ஈராக்is.
Battle of Najaf 26 March – 3 April The American 327th Infantry Regiment defeats the Iraqis and takes the city, allowing them to protect vital supply lines for Coalition forces.
Battle of Karbala 27 & 28 March The American 3rd Infantry Division defeats ஈராக்'s elite Republican Guard, resulting in 200 ஈராக்i casualties.
Battle of Baghdad 3–12 April American forces capture the Iraqi capital from Saddam Hussein's forces, causing the downfall of his government.
Battle of Basra 6 April British forces manage to secure the city after a month of some of the fiercest fighting since the outbreak of the war.
Battle of Debecka Pass 6 April The US forces capture a major crossroad near the village of Debecka in Iraq.

2004[தொகு]

Battle Date Description
Battle of Wana 16–23 March Part of the Waziristan War, Pakistani army takes over Taliban positions.
First Battle of Fallujah 4 April – 1 May Also called Operation Vigilant Resolve; US forces attempt to retake Fallujah from the control of Iraqi insurgency, resulting a ceasefire and American withdrawal.
Battle of Najaf 5 April – August Fighting breaks out in a cemetery near the Imam Ali Mosque in Najaf between United States forces and the Mahdi Army of Muqtada al-Sadr.
Operation Rainbow 18–23 May Successful Israeli military operation against ஹமாஸ், Islamic Jihad and the பாலிமரேசு தொடர் வினை.
Operation Days of Penitence 30 September – 16 October Israeli offensive launched into the northern காசா கரை. Israel claims victory after stating its goal of preventing Palestinian militants from firing Qassam rockets into Israeli settlements in Gaza and at the town of Sderot.
Second Battle of Fallujah 7 November – 23 December Also known as Operation Phantom Fury and Operation al-Fajr; Coalition forces recapture rebel-held Fallujah in the largest post-invasion clash so far in the war.

2005[தொகு]

Battle Date Description
Battle of Al Qaim 8–19 May Military offensive conducted by the United States Marine Corps, against insurgent positions in Iraq's northwestern Anbar province, ending with US tactical victory.
Battle of Nalchik 13 October The Yarmuk Jamaat take on Nalchik, கபர்தினோ-பல்கரீயா in Russia. They are defeated by Russian security forces.
Second Battle of Adre 18 December Rally for Democracy and Liberty attack the government garrison at Adre, Chad. The garrison had been forewarned, and defeats their attackers, taking few casualties.

2006[தொகு]

Battle Date Description
Battle of N'Djamena 13 April The Chadian rebel group United Front for Democratic Change attacks the capital city of சாட். The rebels are forced to retreat by the Military of Chad. Chad breaks off relations with சூடான் as a result.
Second Battle of Mogadishu 7 May – 11 July Militia loyal to the Islamic court union defeats the Alliance for the Restoration of Peace and Counter-Terrorism and takes control of the Somali capital மொகடிசு.
Operation Mountain Thrust 15 May- 31 July The largest offensive against the தாலிபான் since 2001 is launched by Coalition forces.
Operation Together Forward 14 June – 24 October The Coalition is unsuccessful in succuring Baghdad and reducing violence.
Operation Summer Rains Since 28 June Israel enters the காசா கரை searching for soldier கிலாத் ஷாலித், who was abducted in a raid.
Zar'it-Shtula incident 12 July A cross-border ஹிஸ்புல்லா raid captures two Israeli soldiers. Israeli troops enters லெபனான் in an unsuccessful attempt to get them back. This ignites the 2006 Israel-Lebanon conflict.
Battle of Habbaniyah 15 July – December U.S. Marines of the Third Battalion, Second Marine Division, sweep through urban sprawl between Ramadi and Fallujah in a series of operations (i.e. Operations Rubicon and Sidewinder), disrupting flow of அல் காயிதா into both cities, and killng and capturing over 300 insurgents. Action centered around Kilo Company, nicknamed "Voodoo", in the town of Husaybah, on the outskirts of Ramadi, killing 20+ insurgents and capturing/wounding 137, while losing only 4 Marines KIA, 17 WIA. The battalion lost 14 Marines KIA, 50+ WIA.
Battle of Bint Jbail 24 July – 11 August Israel retreats after attempting to take the town of Bint Jbail in Lebanon, regarding it as a "Hezbollah stronghold".
Battle of Ayta ash-Shab 31 July – 11 August Israel engages in a firefight with Hezbollas in the Lebanese town of Ayta ash-Shab.
Operation Sharp and Smooth 1 & 2 August An Israeli airborne operation captures five Lebenese civilians and kills what it claims to be Hezbolla members.
2006 Tyre raid 4 August Israel successfully raids Tyre to attack Hezbollah members based there.
2006 Litani offensive 11–14 August Israel launches the final offensive in the 2006 Israel-Lebanon conflict to clear Southern Lebanon of as many Hezbolla militants as possible before the ceasefire takes effect. The battle and war end with United Nations Security Council Resolution 1701.
Operation Medusa 2–17 September Coalition troops attacks the Taliban insurgency, securing a tactical victory.
Operation Mountain Fury 09/16/06 – 01/15/07 Coalition forces launch a successful follow up to Operation Medusa in an attempt to clear eastern Afghanistan of the Taliban.
Battle of Baidoa 20–26 December ICU militia battle the Somali Transitional Federal Government. எதியோப்பியாn and TFG troops successfully defend and counterattack against the ICU taking the ICU base cities of Dinsoor and Bur Hakaba.
Battle of Bandiradley 23–25 December எதியோப்பியாn/புன்ட்லாந்து offensive in Bandiradley, சோமாலியா pushes the Islamic Courts out of the city and opens up a northern front in the Somali Civil War.
Battle of Beledweyne 24–25 December எதியோப்பியாn offensive towards the city of Jowhar overruns the Islamic Courts stronghold of Beledweyne during the Somali Civil War.
Battle of Jowhar 27 December எதியோப்பியாn/TFG armoured offensive hits the ICU stronghold of Jowhar, forcing the Islamists to pull back, and bringing the Ethiopians/Government troops within 90 km of மொகடிசு. The battle also effectively flanked and threatened to cut off ICU forces still in the Bay region.
28 December எதியோப்பியா captures Mogadishu.

2007[தொகு]

Battle Date Description
Battle of Ras Kamboni 5–12 January The Transitional Federal Government of Somalia, in coalition with Ethiopia and the US, defeats the Islamic Courts Union.
Battle of Najaf (2007) 28–29 January Iraqi and Coalition forces defeat the Soldiers of Heaven cult.
Operation Law and Order 14 February – 24 November US troops successfully battle Iraqi insurgents to restore law and order in பக்தாத்.
Battle of Mogadishu 21 March – 26 April Ethiopian, Somalian and Ugandan forces battle the Popular Resistance Movement indecisively.
Operation Achilles 6–30 May Tactically successful Coalition operation in ஆப்கானித்தான் to clear the Helmand Province of தாலிபான் terrorists.
Battle of Nahr el-Bared 20 May – 7 September Armed conflict after Fatah al-Islam, an Islamist militant organization, lays siege to the refugee camp of Nahr al-Bared for Palestinians in லெபனான்.
Battle of Gaza (2007) 7–15 June Hamas defeats the Fatah, and takes over the Gaza Strip.
Battle of Chora 15–19 June Coalition forces capture Chora District in Oruzgan Province from the Taliban.
Battle of Musa Qala 7–12 December ISAF and Afghan forces capture Musa Qala District in Helmand Province from the Taliban.
Battle of Thoppigala 25 April – 11 June Sri Lanka Army captures Toppigala Jungle in Estern Province from the LTTE.

2008[தொகு]

Battle Date Description
Battle of the Forward Defence Lines 2 January – 24 November Victorious 2008 SLA Northern Offensive in Sri Lanka
Battle of N'Djamena 2–4 February Forces loyal to the President of Chad defeat a rebellion.
Operation Hot Winter 29 February – 3 March இசுரேலிய பாதுகாப்புப் படைகள் campaign in the காசா கரை in response to Qassam rockets fired by ஹமாஸ்.
2008 Mardakert skirmishes 4 March Skirmishes between the unrecognized Nagorno-Karabakh Republic and அசர்பைஜான், victory undecided.
Battle of Basra 25–31 March Iraqi Army attempt to clear the city of Basra from Mahdi Army militiamen is successful and the Maliki government forces them to cease activities.
2008 attack on Omdurman and Khartoum 10–12 May The தார்பூர் rebel group Justice and Equality Movement attack the Sudanese cities of Omdurman and கர்த்தூம் unsuccessfully.
2008 Djiboutian-Eritrean border conflict 10–13 June Minor skirmishes between சீபூத்தீ and எரித்திரியா, ending in victory of Djibouti forces.
Battle of Arghandab 18 and 19 June NATO led forces launch a successful offensive to clear the Taliban out of Arghandab district and from nearby Kandahar.
Battle of Wanat 13 July Significant American casualties among the defending paratroopers leads to American withdrawal following தாலிபான் early morning attack.
Battle of Tskhinvali 8–10 August Georgians attack the தெற்கு ஒசேத்தியா city of திஸ்கின்வாலி ending in withdrawal by the Georgians.
Battle of the Kodori Gorge 9–12 August Georgian civilians flee their homes in Upper Abkhazia. Georgian military engages Abkhazian military forces unsuccessfully.
Battle of Goma 25 October Part of the ongoing 2008 Nord-Kivu war in the காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு.
Operation Cast Lead 27 December – 18 January Israel launches an air and ground operation to stop ஹமாஸ் from launching of Qassam and Grad rockets from the Gaza Strip.

2009[தொகு]

Battle Date Description
Battle of Mullaitivu 2–25 January The Sri Lankan army defeats the Tamil Tigers in a battle over the town of முல்லைத்தீவு.
Battle of Chalai 2–6 February Sri Lankan Army battles Tamil Tigers to capture one of the last Sea Tiger naval bases.
Battle of Alasay 14–23 March Codename Operation Dinner Out – French and Afghan troops defeat Taliban insurgents in the Alasay Valley.
First and Second Battles of Kakarak 16 March – 12 April Two battles of Australian forces against Taliban insurgents, both victorious.
Battle of Aanandapuram 29 March – 5 April Decisive victory of the Sri Lanka military against the தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள்.
Battle of Am Dam 7 and 8 May The Chadian Army defeats UFR rebels.
Second Battle of Swat 16 May – 15 July The Pakistani Army retakes the town of Mingora from the தாலிபான், killing many leaders.
Battle of Dahaneh 12–15 August US, UK and Afghan troops capture the city from Taliban insurgents.
Battle of Kamdesh 3 October Taliban insurgents attack a US Combat Outpost. They are repulsed, but the outpost is abandoned due to damage.
Battle of Daecheong 10 November Clash between South and North Korean naval troops at the Northern Limit Line, ending in a victory for the South.
Operation Cobra's Anger 4–7 December Successful US-led offensive in Helmand province in southern Afghanistan.

2010[தொகு]

Battle Date Description
Operation Moshtarak 13 February – 7 December ISAF pacification offensive in the area that is described as the "poppy-growing belt" of Helmand Province in southern Afghanistan.
Battle of Mogadishu 10 March – 18 April The eighth recognised battle over மொகடிசு since 1993.
Battle of Derapet 24 August A combined Australian Army and Afghan National Army patrol defeats Taliban forces.
Operation Bulldog Bite 12 November Joint U.S. and Afghan counter-insurgent mission in Kunar province, Afghanistan, against Taliban forces.

2011[தொகு]

Battle Date Description
Operation Dawn of Gulf of Aden 16–21 January The South Korean Navy rescues the crew of the hijacked Samho Jewelry, killing eight Somali pirates.
First Battle of Benghazi 17–20 February Libyan rebel forces free the city from Col. Gaddafi's rule – First battle of the 2011 லிபிய உள்நாட்டுப் போர்.
Battle of Misrata 18 February – 15 May After Months of intense fighting, the rebels take full control of the city, supported by NATO aircraft.
First Battle of Zawiya 24 February – 10 March The city is retaken by Libyan elite soldiers, one of the rebels' commanders is killed.
First Battle of Brega 2 March pro-Gaddafi troops fail to retake the city from rebel forces.
Battle of Ra's Lanuf 4–12 March After initial success by the rebel forces, the city is retaken by government troops.
Battle of Bin Jawad 6 March Gaddafi forces retake the city – the initial Rebel offensive westwards is halted.
Second Battle of Brega 13–15 March The city is retaken by Gaddafi forces after the defeats at Ra's Lanuf and Bin Jawad.
Battle of Ajdabiya 15–26 March Initial success by government troops is halted and they are pushed back by rebels, under fire from NATO aircraft.
Second Battle of Benghazi 19–20 March Loyalist forces fail to recapture Benghazi from the now UN-backed rebels.
Third Battle of Brega 31 March – 7 April A rebel advance on Brega is repelled with heavy artillery, Pro-Gaddafi forces march on Ajdabiya.
Battle of Brega-Ajdabiya road 8 April – 13 July Advances on Brega and Ajdabiya by the opposing forces lead to a stagnant frontline in-between the two cities.
Battle of Kandahar 7–9 May The city is besieged by Taliban insurgents, Afghan Police Forces are able to fend them off.
Battle of Sana'a 23 May – 7 June Hashid tribal forces under Sheikh Sadiq al-Ahmar fight Army troops loyal to president Saleh, resulting in a cease-fire.
Battle of Do Ab 25 May US and Afghan government troops are ambushed by தாலிபான் insurgents and kill most of the attackers.
Fourth Battle of Brega 14 July – 22 August After initial victories of pro-Gaddafi forces, rebels take the city in late August.
Second Battle of Zawiya 13–20 August Rebel forces capture Zawiya and advance on Tripoli.
Battle of Tripoli (2011) 20–28 August Tripoli is captured by rebel forces, Gaddafi government collapses.
Battle of Bani Walid 8 September – 17 October Initially, pro-Gaddafi forces fend off anti-Gaddafi forces but on 9 October anti-Gaddafi forces launch a new offensive against the defenders, taking the city by 17 October.
Battle of Sirte (2011) 15 September – 20 October National Liberation Army soldiers attack the last capital of the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya and take it on 20 October. Colonel முஅம்மர் அல் கதாஃபி also dies this day.

முடியாட்சி[தொகு]

பண்டைக்காலம்[தொகு]

Middle Ages and Renaissance[தொகு]

அரசாங்கம்[தொகு]

Name Constitutional form Head of state Basis of executive legitimacy

வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row வார்ப்புரு:Form of government row

Systems of Governance[தொகு]

Presidential/Separated republics[தொகு]

These are systems in which a குடியரசுத் தலைவர் is the active head of the செயலாட்சியர் of government and is elected and remains in office independently of the சட்டவாக்க அவை. The following list includes democratic and non-democratic states:

Full presidential systems[தொகு]

In full presidential systems, the president is both head of state and head of government. There is generally no prime minister, although if one exists he or she serves purely at the pleasure of the president.

Presidential systems[தொகு]

வார்ப்புரு:Colbegin

வார்ப்புரு:Colend

Presidential systems with a prime minister[தொகு]

வார்ப்புரு:Colbegin

வார்ப்புரு:Colend

Semi-presidential systems[தொகு]

In semi-presidential systems, there is usually both a president and a prime minister. In such systems, the president has genuine executive authority, unlike in a parliamentary republic, but some of the role of a head of government is exercised by the பிரதமர். வார்ப்புரு:Colbegin

வார்ப்புரு:Colend

Parliamentary republics[தொகு]

A parliamentary republic is a system in which a பிரதமர் is the active head of the செயலாட்சியர் of government and also leader of the சட்டவாக்க அவை. The president's degree of executive power may range from being reasonably significant (e.g. Pakistan) to little (e.g. India) or none at all (e.g. Ireland). Where the president holds little executive power, his or her function is primarily that of a symbolic figurehead.

வார்ப்புரு:Colbegin

வார்ப்புரு:Colend

செயற்படுத்தல்[தொகு]

யாழ்ஸ்ரீ·٠•●♥பேச்சு♥●•٠·

aho;=பேச்சு

L.Shriheeranபேச்சு

யாழ்ஸ்ரீபேச்சு

aho;- பேச்சு

யாழ்ஸ்ரீ பேச்சு

aho;- பேச்சு

யாழ்ஸ்ரீ பேச்சு

aho;- பேச்சு

aho;- பேச்சு


பிழை காட்டு: <ref> tags exist for a group named "note", but no corresponding <references group="note"/> tag was found

  1. While the office of prime minister exists, the president is both the head of state and government.
  2. In Bangladesh, a caretaker government during parliamentary elections. The Caretaker government is headed by a Chief Adviser and a group of neutral, non-partisan advisers chosen from the civil society. During this time, the president has jurisdiction over the defence and foreign affairs ministries.
  3. Collective presidency consisting of three members; one for each major ethnic group.
  4. Formerly a semi-presidential republic, it's now a parliamentary republic according to David Arter, First Chair of Politics at Aberdeen University, who in his "Scandinavian Politics Today" (Manchester University Press, revised 2008), quotes Jaakko Nousiainen in "From semi-presidentialism to parliamentary government" in Scandinavian Political Studies 24 (2) p95-109 as follows: "There are hardly any grounds for the epithet 'semi-presidential'." Arter's own conclusions are only slightly more nuanced: "The adoption of a new constitution on 1 March 2000 meant that Finland was no longer a case of semi-presidential government other than in the minimalist sense of a situation where a popularly elected fixed-term president exists alongside a prime minister and cabinet who are responsible to parliament (Elgie 2004: 317)". According to the Finnish Constitution, the President has no possibility to rule the government without the ministerial approval, and substantially has not the power to disband the parliament under its own desire. Finland is actually represented by its Prime Minister, and not by its President, in the Council of the Heads of State and Government of the European Union.
"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=பயனர்:Shriheeran&oldid=15549" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது