உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பூச்சிகள்/வண்ணத்துப் பூச்சி

விக்கிநூல்கள் இலிருந்துவண்ணத்துப்பூச்சியின் வாழ்க்கை வட்டம்[தொகு]

மலர் என்ற குழந்தை வண்ணத்துப் பூச்சியின் வாழ்க்கை வட்டம் பற்றித் தெரிந்து கொண்டது பற்றி இந்தப் புத்தகத்தைத் திறந்து வாசித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். (படத்தில் இரு தடவைகள் அழுத்தினால் புத்தகம் முழுப் பக்கமாகத் திறக்கும்) centrelthumb

வண்ணத்துப்பூச்சியின் பருவங்கள்[தொகு]

வண்ணத்துப் பூச்சியின் வாழ்க்கை வட்டத்தில் ஒரு முழுமையான உருமாற்றம் நிகழும். இதில் நான்கு வேறுபட்ட நிலைகள் காணப்படும். அவை முட்டை, குடம்பி, கூட்டுப்புழு, முதிர் வண்ணத்துப் பூச்சி என்பனவாகும்.

இந்த நான்கு நிலைகளும் முழுமையாக வேறுபட்ட தோற்றத்தை உடையதாக இருக்கும்.முட்டை[தொகு]

குடம்பி[தொகு]

கூட்டுப்புழு=[தொகு]

முதிர் வண்ணத்துப் பூச்சி[தொகு]