யாவா சேர்வலற்சும் யாவா வழங்கிப் பக்கங்களும்/உலகே வணக்கம்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து

உலகே வணக்கம்: சேர்வலற்சு[தொகு]

http://localhost:8080/HelloWorld/vanakkam

யாவா (HelloServlet.java)[தொகு]

import java.io.*;
import javax.servlet.http.*;
import javax.servlet.*;

public class HelloServlet extends HttpServlet {
 public void doGet (HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) throws ServletException, IOException
 {
	 res.setCharacterEncoding("UTF-8");
	 res.setContentType("text/html");
	 PrintWriter out = res.getWriter();
	 out.println("உலகே வணக்கம்");
     out.close();      
 }	 	 
}

web.xml[தொகு]

<!DOCTYPE web-app PUBLIC
 '-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN'
 'http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd'>
<web-app>
 <servlet>
  <servlet-name>vanakkam</servlet-name>
  <servlet-class>HelloServlet</servlet-class>
 </servlet>

 <servlet-mapping>
  <servlet-name>vanakkam</servlet-name>
  <url-pattern>/vanakkam</url-pattern>
 </servlet-mapping>
</web-app>

உலகே வணக்கம்: யாவா வழங்கிப் பக்கங்கள்[தொகு]

http://localhost:8080/HelloWorld/vanakkam.jsp

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>உலகே வணக்கம்</title>
</head>
<body>
<%@page contentType="text/html;charset=UTF-8"%>
<% 
for (int i = 1; i<5; i++){
%>
உலகே வணக்கம் <%= i %>
<br />
<%
 }
%>
</body>
</html>