வார்ப்புரு:எஸ்ஐஅலகுகள்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
SI Prefixes
Name yotta zetta exa peta tera giga mega kilo hecto deca
Symbol Y Z E P T G M k h da
Factor 1024 1021 1018 1015 1012 109 106 103 102 101
Name deci centi milli micro nano pico femto atto zepto yocto
Symbol d c m µ n p f a z y
Factor 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 10-18 10-21 10-24