வாழ்க்கை வரலாறுகள்/காமராஜர்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

fu;k tPuu; fhkuhru; ,e;jpahtpy; jkpo;ehl;by; cs;s tpUJefupy; ,tu; gpwe;jhu;.fhq;fpus; fl;rpapd; rhu;gpy; jkpof rl;lrigf;fhd Nju;jypy; Nghl;bapl;L ntw;wp ngw;W jkpof rl;lrig cWg;gpdhf Mdhu;. jkpofj;jpd; Kjyikr;ruhfg; gy Mz;Lfs; gjtp tfpj;jhu;.jkpofj;jpy; ,ytrf; fy;tpj;jpl;lj;ijf; nfhz;Lte;jjd; %yk; ,yl;rf;fzf;fhd kf;fs; fy;tp ngw toptFj;jhu;. jkpofg;gs;spfspy; ,ytr kjpa cxT toq;fpl ,tu; top nra;jhu;.jkpofj;jpy; jpUr;rpuhg;gs;spapy; cs;s ghuj kpFkpd; njhopyfk; cs;gl gy;NtW njhopw;rhiyfs; njhlq;fg;gl;lJ ,tUila Ml;rpapd; NghJjhd;.

Kamaraj samathi.jpg
Madhurai kamaraj university main gate.JPG
Madhurai kamaraj university main gate.JPG