ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/E

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

ear - காது

electron - மின்னணு

elevator - மின்மாடம்

epiglottis - குரல்வளை மூடி

epithelial tissue - மேலணி இழையம்

eye - கண்