ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/W

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

Wind Mill -காற்றாலை

Website- இணைய தளம்

World Wide Web - www- வையக விரிவு வலை