இந்தி/எண்கள்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து

A.Mathaes Cheif

எண் 1 முதல் 10[தொகு]

எண் குறியீடு இந்திச்சொல் உச்சரிப்பு
शून्य ஷூந்ய
एक ஏக்
दो தோ
तीन தீன்
चार சார்
पाँच பாஞ்ச்
छह சே
सात சாத்
आठ ஆட்
नौ நௌ
१० दस தஸ்

எண் 11 முதல் 20[தொகு]

எண் குறியீடு இந்திச்சொல் உச்சரிப்பு
११ ग्यारह க்யாரஹ்
१२ बारह பாரஹ்
१३ तेरह தேரஹ்
१४ चौदह சௌதஹ்
१५ पन्द्रह பந்த்ரஹ்
१६ सोलह ஸோலஹ்
१७ सत्रह ஸத்ரஹ்
१८ अठारह அடாரஹ்
१९ उन्नीस உந்நீஸ்
२० बीस பீஸ்

எண் 21 முதல் 30[தொகு]

எண் குறியீடு இந்திச்சொல் உச்சரிப்பு
२१ इक्कीस இக்கீஸ்
२२ बाईस பாயீஸ்
२३ तेईस தேயீஸ்
२४ चौबीस சௌபீஸ்
२५ पच्चीस பச்சீஸ்
२६ छब्बीस சப்பீஸ்
२७ सत्ताईस ஸத்தாயீஸ்
२८ अट्ठाईस அட்டாயீஸ்
२९ उनतीस உந்தீஸ்
३० तीस தீஸ்

எண் 31 முதல் 40[தொகு]

எண் குறியீடு இந்திச்சொல் உச்சரிப்பு
३१ इकतीस இக்தீஸ்
३२ बत्तीस பத்தீஸ்
३३ तैंतीस தைந்தீஸ்
३४ चौंतीस சௌந்தீஸ்
३५ पैंतीस பைந்தீஸ்
३६ छत्तीस சத்தீஸ்
३७ सैंतीस ஸைந்தீஸ்
३८ अड़तीस அடதீஸ்
३९ उनतालीस உந்தாலீஸ்
४० चालीस சாலீஸ்

எண் 41 முதல் 50[தொகு]

எண் குறியீடு இந்திச்சொல் உச்சரிப்பு
४१ इकतालीस இக்தாலீஸ்
४२ बयालीस பயாலீஸ்
४३ तैंतालीस தைந்தாலீஸ்
४४ चौवालीस சௌவாலீஸ்
४५ पैंतालीस பைந்தாலீஸ்
४६ छियालीस சியாலீஸ்
४७ सैंतालीस ஸைந்தாலீஸ்
४८ अड़तालीस அட்தாலீஸ்
४९ उनचास உந்சாஸ்
५० पचास பசாஸ்

எண் 51 முதல் 60[தொகு]

எண் குறியீடு இந்திச்சொல் உச்சரிப்பு
५१ इक्यावन இக்யாவன்
५२ बावन பாவன்
५३ तिरेपन திரேபன்
५४ चौवन சௌவன்
५५ पचपन பசபன்
५६ छप्पन சப்பன்
५७ सत्तावन ஸத்தாவன்
५८ अट्ठावन அட்டாவன்
५९ उनसठ உந்ஸட்
६० साठ ஸாட்

எண் 61 முதல் 70[தொகு]

எண் குறியீடு இந்திச்சொல் உச்சரிப்பு
६१ इकसठ இக்ஸட்
६२ बासठ பாஸட்
६३ तिरेसठ திரேஸட்
६४ चौंसठ சௌந்ஸட்
६५ पैंसठ பைந்ஸட்
६६ छियासठ சியாஸட்
६७ सड़सठ ஸடஸட்
६८ अड़सठ அடஸட்
६९ उनहत्तर உநஹத்தர
७० सत्तर ஸத்தர

எண் 71 முதல் 80[தொகு]

எண் குறியீடு இந்திச்சொல் உச்சரிப்பு
७१ इकहत्तर இகஹத்தர
७२ बहत्तर பஹத்தர
७३ तिहत्तर திஹத்தர
७४ चौहत्तर சௌஹத்தர
७५ पचहत्तर பசஹத்தர
७६ छिहत्तर சிஹத்தர
७७ सतहत्तर ஸதஹத்தர
७८ अठहत्तर அடஹத்தர
७९ उनासी உநாஸி
८० अस्सी அஸ்ஸி

எண் 81 முதல் 90[தொகு]

எண் குறியீடு இந்திச்சொல் உச்சரிப்பு
८१ इक्यासी இக்யாஸி
८२ बयासी பயாஸி
८३ तिरासी திராஸி
८४ चौरासी சௌராஸி
८५ पचासी பசாஸி
८६ छियासी சியாஸி
८७ सत्तासी சத்தாஸி
८८ अट्ठासी அட்டாஸி
८९ नवासी நவாஸி
९० नब्बे நப்பே

எண் 100முதல் 1000[தொகு]

९१ इक्यानबे இக்யாநபே
९२ बानबे பாநபே
९३ तिरानबे திராநபே
९४ चौरानबे சௌராநபே
९५ पंचानबे பஞ்சாநபே
९६ छियानबे சியாநபே
९७ सत्तानबे ஸத்தாநபே
९८ अट्ठानबे அட்டாநபே
९९ निन्यानबे நிந்யாநபே
१०० सौ சௌ
"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=இந்தி/எண்கள்&oldid=17067" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது