உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

இழைவலுவூட்டு நெகிழிக் குழாய் தொழில்நுட்பம்/முகவுரை

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

குழாய் அறிமுகம்

[தொகு]

குழாய் என்பது உள்ளீடற்ற ஒரு உருளை வடிவில் அமைந்த ஒரு பொருள். இது திரவப் (நீர்மப்) பொருட்களை அல்லது வளிமங்களை ஓரிடத்திலிருந்து இன்னோரிடத்துக்குக் கொண்டு செல்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. நகரங்களிலே, நீர் வழங்குவதற்கும், கழிவு நீரை அகற்றுவதற்கும் குழாய்கள் பயன்படுத்தப்படுவதைக் காணலாம். பல்வேறு பொருட்களால் செய்யப்படும் குழாய்கள் பல அளவுகளில் கிடைக்கின்றன. குழாயின் அளவு பற்றிய விபரம் கொடுக்கும்போது, அதன் வெட்டுமுகத்தின் உள் அல்லது வெளி விட்டத்தின் அளவு, சுவரின் தடிப்பு என்பன குறிப்பிடப்படுகின்றன. கடினமான இரும்பு போன்ற கடினமான பொருட்களாலான குழாய்கள் வளையும் தன்மையற்றவை. தேவைக்கேற்ப வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மை கொண்ட குழாய்கள், பலவகையான பிளாஸ்டிக்குப் (நெகிழிப்) பொருட்களை) பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.