எண்ணிமப் பாதுகாப்பும் அணுக்கப்படுத்தலும்/தொழில்நுட்பம்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து

மின்வருடல் தொழில்நுட்பம்[தொகு]

சீர்தரங்கள்[தொகு]

எண்ணிமப் பொருள்[தொகு]

 • போர்ட்லன்ட் பொது தரவு மாதிரி - Portland Common Data Model (PCDM)

களஞ்சியத் சீர்தரங்கள்[தொகு]

 • Java Content Repository

பல்லூடகம்[தொகு]

அணுக இயலுந்தன்மையும் பகுப்பாய்வும்[தொகு]

மென்பொருட்கள்[தொகு]

களஞ்சிய மென்பொருட்கள்[தொகு]

 • ஃபெடேரோ - Fedora
 • ஆர்க்கைவ்மெற்றிக்கா - Archivematica
 • அகைட்றா - Hydra

அணுக்க மென்பொருட்கள்[தொகு]

 • அற்ரம் - Atom
 • டிஎசுபேசு - Dspace
 • ஒமேகா - Omeka
 • ஐசுலான்டோரா - Islandora
 • முக்ருற்

தேடல் மென்பொருட்கள்[தொகு]

 • அப்பாச்சி சோலர் - Apache Solr
 • எலாசுரிக் சேர்ச் - Elastic Search