எண்ணிமப் பாதுகாப்பும் அணுக்கப்படுத்தலும்/தொழில்நுட்பம்/அணுக இயலுந்தன்மையும் பகுப்பாய்வும்