எண்ணிமப் பாதுகாப்பும் அணுக்கப்படுத்தலும்/பாதுகாப்புச் செயற்பாடுகள்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

பல்வேறு அழிவாபத்துக்களில் இருந்து எண்ணிமப் பொருட்களை பேணுவதற்கு முன்னெடுக்கப்படும் செயற்பாடுகளே பாதுகாப்பு (preservation) எனப்படுகின்றது. இது பல்வேறு முறைமைகளை (methodologies), சீர்தரங்களை (standards), நுட்பங்களைக் கொண்ட செயற்பாடுகளை உள்ளடக்கியது.[4] எனினும் அடிப்படையான செயற்பாடுகளாக பின்வருவனவற்றை நோக்கலாம்:

  • காப்புப்படி எடுத்தல் - backup (அதிக படிகள் பொருட்களைப் பாதுகாக்கும். LOCKSS - "Lots of Copies Keep Stuff Safe")
  • கோப்பு முழுமைப்பாடு சரிபார்ப்பு - file integrity verification (சரிபார்தொகை/Checksum கணக்கிடலும் கண்காணித்தலும்)
  • கோப்பு வடிவ செம்மையாக்கம் - file format normalization
  • நுட்ப நகர்வு - technology migration (எ.கா ஒரு கோப்பு வடிவத்தில் இருந்து இன்னொன்றுக்கு)
  • Emulation
  • சூழல் பேணல் - environment preservation
  • எண்ணிம தடயவியல் - digital forensics
  • எண்ணிம தொல்பொருளியல் - digital archaeology