கணங்களும் சார்புகளும் - பத்தாம் வகுப்பு/கணங்கள்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

ஒரு கணத்திலுள்ள பொருள்கள் அதன் உறுப்புகள் எனக்கூறப்படும். ஒரு கணத்தில் உள்ள உறுப்புகள் முடிவுறு எண்ணிக்கையில் இருப்பின் அக்கணம் முடிவுறு கணம் எனப்படும் ஒரு கணம் முடிவுறு கணமாக இல்லாமலிருப்பின், அது முடிவுறாக் கணம் அல்லது முடிவிலி கணம் எனப்படும்