உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

கணங்களும் சார்புகளும் - பத்தாம் வகுப்பு

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

இங்கு பத்தாம் வகுப்பில் கொடுக்கப்பட்டு உள்ள கணங்கள் பற்றிய பாடம் பற்றி விரிவாக விரித்துரைக்கப்பட வேண்டும். பத்தாம் வகுப்பு பாடநூலில் கொடுக்கப்பட்டு உள்ள அல்லது பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களின் அறிவுக்கு உகந்த கணங்கள் சார்ந்த தகவல்கள் தொகுக்கப் படுகின்றன. ஆசிரியப் பெருமக்களையும், மாணவர்களையும் இதனைத் தொகுக்க அழைக்கிறோம்.

பொருளடக்கம்

  1. அறிமுகம்
  2. கணங்கள்
  3. கணங்களின் செயல்கள்
  4. கணச் செயல்களின் பண்புகள்
  5. டி மார்கன் விதிகள்
  6. கணங்களின் ஆதி எண்
  7. கணங்களின் உறவுகள்
  8. கணங்களின் சார்புகள்