குழப்பும் அறிவியல் சொற்கள்/வேதியியல்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
அயனிப்பிணைப்பு, சகப் பிணைப்பு[தொகு]

சகப் பிணைப்பு - பிணைப்பில் ஈடுபடும் இரு அணுக்களும் எதிரெதிர் சுழற்சி (spin) கொண்ட இணையான எலக்ட்ரான்களைத் (எதிர்மின்னி) தங்களுக்குள் பங்கிட்டுக் கொள்தல்

அயனிப்பிணைப்பு - பிணைப்பில் ஈடுபடும் இரு அணுக்களுள் ஒன்று எதிர்மின்னியை முழுமையாகத் தன்னிடம் இழுத்துக் கொள்தல்

மந்த வளிமம், விழுமிய வளிமம்[தொகு]

மந்த வளிமம் (inert gas)-

விழுமிய வளிமம் (noble gas)-

சிலிகா, சிலிகான்[தொகு]

சிலிகா - Si எனும் குறியீடு உள்ள தனிமம்

சிலிகான் - மணல் (SiO2 அல்லது சிலிகன் டை ஆக்சைடு)