பொருள் நோக்கு நிரலாக்கம்/பெறுநர்களும் இடுநர்களும்

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

ஒரு வகுப்பின் பண்புகளைப் பெறுவதற்கு இடுவதற்கும் பயன்படும் செயலிகளே பெறுநர்கள் இடுநர்கள் (getters, setters) எனப்படுகின்றன. ஆங்கிலத்தில் பெறுநர்கள் accessors என்றும் இடுநர்கள் setters mutators என்றும் அறியப்படுகின்றன.

பயன்கள்[தொகு]

  • பெறுநர்கள் இடுநர்கள் செயலிகளில் கூடிய செயற்பாடுகளைச் செய்யலாம். எ.கா validation.
  • பண்புகளைக் கையாழுவதற்கான வெளி இடைமுகம் ஒரே மாதிரி இருக்க அதன் நிறுவல்கள் மாற்றப்படலாம்.
  • அனுமதிகளை கட்டுப்படுத்தலாம்.
  • பெறுமதிகள் தேவைப்படும்போது மட்டும் மாற்றப்படலாம்.

வெளி இணைப்புக்கள்[தொகு]