பொருள் நோக்கு நிரலாக்கம்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து

பொருள் நோக்கு நிரலாக்கம் என்பது இன்று நடைமுறையில் உள்ள ஒரு முக்கிய நிரலாக்க கருத்தியல் ஆகும். இந்த நூல் பொருள் நோக்கு நிரலாக்கத்தின் அடிப்படைக் கருத்துருக்களை தொகுத்துத் தருகிறது.

பொருளடக்கம்[தொகு]

  • அனுமதிக் கட்டுப்பாட்டு திரிபாக்கிகள் (Access Control Modifiers)
  • அனுமதி தொடர்பில்லாத திரிபாக்கிகள்
  • புதிய வகுப்புக்களை பிற வகுப்புக்களில் இருந்து உருவாக்கல்
  • Serializing

தொடர்புடைய பிற நூல்கள்[தொகு]