உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

மாங்கோடிபி/மாங்கோடிபியைச் செயல்படுத்துதல்

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

மாங்கோடிபிற்க்கான தரவு அடைவை அமைத்தல்

[தொகு]

மாங்கோடிபி அதன் கோப்புகளை சேமிக்க ஒரு தரவு கோப்புறை அல்லது அடைவு தேவைப்படுகிறது.மாங்கோடிபியின் இயல்பிருப்பு அடைவு c:\data\db ஆகும். இதனை உருவாக்க பின் c:\ அடைவிற்கு சென்று பின்வரும் வழிகளை பின்பற்றவும்:

md data
md data\db

Mongod.exe -dbpath விருப்பத்தை பயன்படுத்தி தரவு கோப்புகளை வேறொரு மாற்று பாதையில் இருக்குமாறு குறிப்பிட முடியும். எடுத்துக்காட்டாக:

C:\mongodb\bin\mongod.exe --dbpath d:\test\mongodb\data

மாங்கோடிபியை தொடங்குதல்

[தொகு]
மாங்கோடிபி தொடங்குதல்
மாங்கோடிபி தொடங்குதல்

மாங்கோடிபியை தொடங்குவதற்கு கட்டளை துண்டியிலிருந்து பின்வரும் கட்டளையை செயல்படுத்தவும்:

C:\mongodb\bin\mongod.exe

இது முக்கிய மாங்கோடிபி தரவுத்தள செயல்முறையை ஆரம்பிக்கும். "waiting for connections" என்ற பணியக வெளியீடு(console output) mongod.exe செயல்முறை வெற்றிகரமாக இயங்குகிறது என்பதை குறிக்கிறது.