மென்பொருள் வழுநீக்கல்

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

ஒரு மென்பொருளில் உள்ள வழுக்களைக் கண்டறிந்து தீர்ப்பது வழுநீக்கல் ஆகும். நிரலாக்கத்தின், பராமரிப்பின் ஒரு முக்கிய பகுதி வழுநீக்கல் ஆகும். இந்த நூல் ஒரு நிரலாக்கரின் வழுநீக்கல் திறனை மேம்படுத்தும் நோக்குடன் எழுதப்படுகிறது.

பொருளடக்கம்[தொகு]

  • வழுவை மீள் உருவாக்கல் (Repeat the bug)
  • இயக்க ஓட்டப் பகுப்பாய்வு (Execution flow analysis)
  • நிற்கும் புள்ளி (Breakpoint)
  • Stack Trace Analysis
  • சூழல் காரணிகளை ஆராய்தல் (Analyzing the environment)
  • வழுவை தனிமைப்படுத்தல் (Isolating the bug)
  • வழு தீர்த்தல் நுட்பங்கள்
  • எளிய சிக்கலைத் தீர் (Solve the simple case)
  • மாற்றுத் தீர்வு