விலங்குகள்/வளர்ப்பு விலங்குகள்/பூனை

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து

பூனை பால் குடிக்கும். பூனை எலியை பிடிக்கும். மியாவ் மியாவ் என கத்தும்.