உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

வேதிப் பொறியியல் செயல்முறைகள் - ஓர் அறிமுகம்

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

பாகம் 1:அறிமுகம்[தொகு]

அறிமுகம்

  • நூலின் நோக்கம்
  • நூலை நெறிப்படுத்துதல்

பாகம் 2:முன் தேவைகள்[தொகு]

அலகுகள்

  • அலகுகளின் இசைவு
  • பொது இயற்பியல் பண்புகளின் அலகுகள்
  • எஸ்ஐ(கிகி-மீ-நொ)முறை

பாகம் 3:அடிப்படை நிறைச் சமநிலை[தொகு]

நிறைச் சமநிலை என்றால் என்ன?

  • கரும்பெட்டி அணுகுமுறை
  • நிறை காப்புநிலை
  • பொது காப்புநிலை சமன்பாடு

பாகம் 4:பல்கூறு அமைப்புகளின் நிறைச் சமநிலை[தொகு]

மிக முக்கிய காட்டு:

  • ஒவ்வொரு இனத்தின் நிறையையும் காக்க