பூனைக்குடும்ப விலங்குகள்

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

இது சிறுவர்களுக்காக எழுதப்படும் நூலாகும்.இயன்றவரை எளிமையாகவே எழுதுங்கள்.அவசியம் இருப்பின் மட்டும் சிக்கலான சொற்களின் உபயோகம் விரும்பத்தக்கது.

பிரதான பிரிவுகள்[தொகு]

பின்வரும் பிரிவுகள் இதில் உள்ளது .

அறிமுகம்[தொகு]

மிகப்பெரிய பூனைக்குடும்ப உறுப்பினர்கள்[தொகு]

சிங்கம், புலி, சிறுத்தை, ஜாகுவார், பனிச்சிறுத்தை, பளிங்குப்பூனை

வேகமான பூனைக்குடும்ப உறுப்பினர்கள்[தொகு]

சிவிங்கிப்புலி

நவீன சிறிய பூனைக்குடும்ப உறுப்பினர்கள்[தொகு]

மலைச்சிங்கம், குறுவால் பூனை மற்றும் சிவிங்கிப் பூனை

சிறிய பழைய பூனைக்குடும்ப உறுப்பினர்கள்[தொகு]

கலப்பின பூனைக்குடும்ப உறுப்பினர்கள்[தொகு]