விலங்குகள்/வீட்டு விலங்குகள்

விக்கிநூல்கள் இலிருந்து

நமது அன்றாட வேலைகளில் நமக்கு உதவி செய்வதற்காக சில விலங்குகளை நாம் நமது வீட்டில் வளர்க்கிறோம்.இவற்றுக்கு வீட்டு விலங்குகள் எனறு பெயர். இவை பண்ணையில் இருப்பதால் பண்ணை விலங்குகள் என்றும் அழைக்கப்படும்.

  1. ஆடு
  2. பசு மாடு
  3. காளை மாடு
  4. எருமை மாடு
  5. குதிரை
  6. கழுதை
  7. பன்றி

கீழே உள்ள புத்தகத்தில் காட்டு விலங்குகள் சிலவற்றைப் பாருங்கள். புத்தகத்தைத் முழுப் பக்கமாகத் திறந்து பார்க்க படத்தில் இரு தடவைகள் அழுத்துங்கள்.