உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

ஆய்வுத்தலைப்புகள்- பி.எச்டி பட்டம்

விக்கிநூல்கள் இலிருந்துஆண்டு ஆய்வாளர் பெயர் ஆய்வுத் தலைப்பு பல்கலைக்கழகம்
1962-63 M.Sundaram Historical Material in Sangam Literature Madras University
1962-63 M.R.Alamelu Musical Instruments depicted in the sculpture in South Indian Temples Madras University / Music Department
1963-64 S.Ilakkuvan Culture and civilization of Early Tamils with special reference to Tholkappiyam Madras University
1964-65 V.M.Gnanapragasam Contribution of Fr.Beschi to Tamil Madras University
1964-65 K.Arumugam A critical study of NACHINARKINIYAR Madras University
" " M.Muthuraman The idea of Soul and the place for the grace of God in the Philosophy of Saiva Siddhanta Madras University/ Philosophy Dept.
" " N.Vedamani Manuel Life and Education among the Tamils in ancient and Mediaeval Times Madras University/ Teaching Dept.
1965-66 M.Israel The Treatment of Morphology in Tolkappiyam Madras University
1965-66 T.Murugarathnam A study of Morphology of Ancient Tamil with special reference to Akananuru Madras University
1965-66 K.Meenakshisundaram The Contribution of European Scholars to Tamil Language and Literature Madras University
1965-66 R.K.Nagu A critical study of Palaittinai in Cankam literature Madras University
1966-67 M.Narasimhachary Contributions of Sri Yamunacharya to the Visistadvaita Madras University /Sanskrit Dept.
1966-67 N.Jagadeesan History of Sri Vaishnavism in the Tamil Country (Post-Ramanuja Madras University / History Dept.
"" "" B.K.Gururaja Rao Megalithic Culture in South India Madras University / History and Archaeology Dept.
1967-68 Tmt.Devakirubai Thiyagarajan Studies in Akananuru Madras University
1967-68 S.Subramania Pillai A Critical Study of Tolkappiyam (Eluthu and Col) and Nannul Madras University
1967-68 S.Rajamanikkam Robert de Nobili- the father of Tamil Prose Madras University
"" "" C.Radahakrishna Sarma The Ramayana in Telugu and Tamil- A Comparative study Madras University/ Telugu Dept.
"" "" R.Champakkalakshmi Some Iconographic concepts as gleaned from Literature, Epigraphy and Sculptures in the Tamil country from c.500- to 1000 A.D Madras University/ History Dept.
"" "" C.Krishnamurthy Thiruvorriyur Temple- A Study Madras University / History Dept.
1968-69 R.Sarangapani A Critical Study of Ethical Literature in Tamil Madras University
1968-69 S.P.Annamalai A Critical Study of St.Ramalinkanar`s works Madras University
1968-69 R.M.Periyakaruppan Literary Conventions in Cankam Poetry Madras University
1968-69 V.T.Manickam A Study of Marutattinai in Tamil Literature Madras University
1968-69 Selvi V.C.Sasivalli Mysticism of Love in Saiva Tirumurais Madras University
1968-69 N.Sanjeevi Imagery in Sangam Poetry Madras University
"" "" K.V.Raman Sri varadarajaswami Temple, Kancheepuram Madras University/ History Dept.
"" "" Selvi S.Sita Tanjore as a seat of Music during the 17th, 18th and 19th Centuries Madras University/ Indian Music Dept.
1969-70
1969-70 R.Dhandayudham A study of the Sociological Novel in Tamil Madras University
1969-70 Selvi V.P.Devadatta A critical study of Sulamani Madras University
1969-70 Tmt H.Leelavathi A critical study of Kuruntokai- an advanced study Madras University
1969-70 G.Balasubramaniyan A study of the Literature of the Cera Country Madras University
1969-70 V.R.Mahalingam Tamil proverbs and Society Madras University
1970-71 Tmt. A.Indira Subbulakshmi A critical study of the life-sketches of Cankam poets in the chronological orders Madras University
@
_

@ ஆதாரம்: "List of thesis accepted for the research Degrees (viz. M.Litt, M.Sc., Ph.D.,& D.Sc.) From 1962-63 To 1971-72" சென்னைப்பல்கலைக்கழகம் வெளியீடு. (இந்தநூலில் வரும் தமிழ் தொடர்பான ஆய்வுத்தலைப்புகள் மட்டும் இங்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றி்ல் சில நூலாக வெளிவந்துள்ளன.


பார்க்க:[தொகு]

  1. முன்னுரை
  2. முனைவர் பட்ட ஆய்வேடுகள்
  3. எம்ஃபில் பட்ட ஆய்வேடுகள்
  4. முதுகலைப்பட்ட ஆய்வேடுகள்
  5. ஆய்வுத்தலைப்புகள்- எம்.லிட்./எம்.ஃபில் பட்டம்
  6. ஆய்வுத்தலைப்புகள்- பி.எச்டி பட்டம்
  7. ஆய்வுத்தலைப்புகள்
  8. ஆய்வுத்துணை நூல்கள்