வார்ப்புரு:முதற் பக்கம் - நூல்கள் 2

விக்கிநூல்கள் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
TaJackl wikijunior.png
சிறுவர் நூல்கள்

குடும்பம்75% வளர்ந்துள்ளது - விலங்குகள்75% வளர்ந்துள்ளது - சூரியக்குடும்பம்75% வளர்ந்துள்ளது - வண்ணங்கள்100% வளர்ந்துள்ளது - வீடுகள்75% வளர்ந்துள்ளது

P physics.svg

அறிவியல்
ஃபெய்ன்மன் விரிவுரைகள்25% வளர்ந்துள்ளது
உயிரியல்: பறவைகள்100% வளர்ந்துள்ளது - செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்75% வளர்ந்துள்ளது - மலர்கள்75% வளர்ந்துள்ளது

Arithmetic symbols.svg

கணிதம்
கணங்களும் சார்புகளும் - பத்தாம் வகுப்பு25% வளர்ந்துள்ளது

P technology3.png

கணினியியலும் பொறியியலும்
எப்படிச் செய்வது25% வளர்ந்துள்ளது

வேளாண்மை: வேளாண்மை0% வளர்ந்துள்ளது

கணினியியல்: நிரலாக்கம் அறிமுகம்75% வளர்ந்துள்ளது - பொருள் நோக்கு நிரலாக்கம்50% வளர்ந்துள்ளது - எக்சு.எம்.எல் நுட்பங்கள்25% வளர்ந்துள்ளது - யாவாக்கிறிட்டு25% வளர்ந்துள்ளது - யுனிக்ஸ் கையேடு25% வளர்ந்துள்ளது - சி ஷார்ப்25% வளர்ந்துள்ளது - விசுவல் பேசிக்25% வளர்ந்துள்ளது

பொறியியல்: வேதிப் பொறியியல் செயல்முறைகள் - ஓர் அறிமுகம்25% வளர்ந்துள்ளது - இழைவலுவூட்டு நெகிழிக் குழாய் தொழில்நுட்பம்25% வளர்ந்துள்ளது- எண்முறை மின்னணுவியல்0% வளர்ந்துள்ளது

உற்பத்தி: சிறு தொழில்கள்25% வளர்ந்துள்ளது

Икканна.png

தமிழ்
தமிழ் எழுத்துகள்25% வளர்ந்துள்ளது - தமிழியல்25% வளர்ந்துள்ளது

திருவள்ளுவர் சிலை.JPG

மெய்யியலும் வாழ்வியலும்
இழான் இழாக்கு உரூசோ100% வளர்ந்துள்ளது
எமிலி, அல்லது கல்வி பற்றி25% வளர்ந்துள்ளது

Game SUNDU-MUTHU 2.jpg

பண்பாடு
சமையல்25% வளர்ந்துள்ளது

People icon half.svg

சமூக அறிவியல்
சட்டம்: வணிக சட்டங்கள்0% வளர்ந்துள்ளது

நிர்வாகம்: தமிழகத்தில் சான்றிதழ்கள் பெறுவது மற்றும் விண்ணப்பங்கள் அளிப்பது எப்படி?75% வளர்ந்துள்ளது